Spring til indhold

Plan for mulig kloakering af yderligere ejendomme i det åbne land

Vordingborg Kommune og Vordingborg Forsyning påtænker i forbindelse med vurderingen af spildevandsrensningen på ejendomme indenfor renseklasseoplandene, løbende at vurdere muligheden for at kloakere nogen af ejendommene.

Dette omfatter specifikt de ejendomme indenfor renseklasseoplandene, som ligger tæt ved forsyningens eksisterende kloakledninger, mens ejendomme beliggende længere væk fra forsyningens kloakledninger må forventes at skulle etablere lokal renseløsning.

På tegning 2.3 og 2.4 er angivet ejendomme indenfor renseklasseoplandene, hvor kloakering kunne være en mulighed, og ejendomme hvor kloakering ikke er ønskeligt, og hvor der derfor alene vil blive påbudt en lokal renseløsning.

Procedure ved vurdering af mulig kloakering i det åbne land

  1. Vordingborg Kommune og Vordingborg Forsyning vurderer, om der er potentiale for at kloakere nogle af ejendommene indenfor et udpeget renseklasseopland.
  2. Hvis det vurderes, at der muligvis er potentiale for at kloakere nogen af ejendommene indenfor renseklasseoplandet, så orienteres og spørges de berørte grundejere herom.
  3. Endelig valg af løsning (kloakering eller lokal renseløsning) baseres på tilbagemeldinger fra de berørte grundejere samt kommunens og forsyningens nærmere vurdering heraf.
  4. Berørte grundejere orienteres.
  5. Eventuelt kloakeringsprojekt i det åbne land indarbejdes i et tillæg til spildevandsplanen.
  6. Kloakeringsprojekt eller påbud om forbedret rensning af spildevandet ved lokal renseløsning påbegyndes.