Spring til indhold

Adm.forhold ved nedsivning

Nedsivning af husspildevand

Vordingborg Kommune passer på sit grundvand og nedsivning af spildevand er en potentiel trussel mod grundvandet. Kommunen fører derfor en restriktiv administrativ praksis, i forhold til, hvor der kan ske nedsivning af spildevand.

Vordingborg Kommune vil som udgangspunkt ikke meddele tilladelser til nedsivning af spildevand indenfor OSD (områder med særlige drikkevandsinteresser) og indvindingsoplande til aktive vandværksboringer uden for OSD. Undtagelsesvis vil tilladelse kunne meddeles i særlige tilfælde efter en konkret vurdering af forureningsrisici, hydrogeologiske forhold og indvindingsforhold. Der gives endvidere ikke tilladelse til nedsivning af spildevand indenfor nitratfølsomme indvindingsområder (NFI).

I OD (områder med almindelige drikkevandsinteresser) kan spildevandet nedsives, hvis det efter en konkret vurdering af de geologiske forhold ikke giver en væsentlig forringelse af grundvandet.

Kort der viser drikkkevandsinteresser

Nedsivning af spildevand sker typisk ved etablering af et nedsivningsanlæg med sivedræn, men kan ligeledes ske ved pilerenseanlæg, sandfilteranlæg, rodzoneanlæg m.m. uden tæt bund. Ovenstående retningslinjer gælder også for disse anlæg.

Krav til etablering af nedsivningsanlæg for husspildevand

 • Anlæg må ikke ligge indenfor OSD-områder, NFI-områder eller indvindingsoplande til aktive vandværksboringer uden for OSD.
 • Afstand til boringer med drikkevandskvalitet skal være mindst 300 m.
 • Afstand til boringer uden drikkevandskvalitet (markvandsboring) skal være mindst 150 m.
 • Afstand til sø, hav, dræn vandløb etc. skal være mindst 25 m.
 • Efter en konkret vurdering kan der gives tilladelse til anlæg indenfor OD-områder.
 • Jordbunden skal være undersøgt og fundet egnet til nedsivning.
 • Afstand til højeste grundvandsspejl bør mindst være 2,5 m og aldrig under 1 m.
 • Vejledende afstande til skel, veje, bygninger, træer og skråninger skal overholdes.

Vordingborg Kommune vil som myndighed altid foretage en konkret vurdering af om spildevandet kan nedsives eller ej på den angivne lokalitet.

Nedsivning af regnvand

Vordingborg Kommune vil gerne tilskynde til, at regnvand fra befæstede arealer (tage, veje, fliser, pladser osv.) som udgangspunkt nedsives. Det skal dog ske under hensyntagen til grundvandet.

Potentialekort for nedsivning af tag- overfladevand

Vordingborg Kommune har som en del af Spildevandsplan 2021-2032 udarbejdet et potentialekort for nedsivning af regnvand.

Potentialekortet angiver på overordnet niveau forventningen og mulighederne for nedsivning af regnvand i kommunen.

Potentialekort for nedsivning af regnvand er baseret på følgende fokuspunkter
 • Grundvandsspejl.
 • Jordforurening.
 • Jordtype.
 • Drikkevandsinteresser.
 • Vådområder og natur.

På baggrund af de 5 fokuspunkter er fastlagt en vurderingsmatrice for potentialekortet.

Tabel der viser de 5 fokuspunkter
Datagrundlag Uegnet Formentlig uegnet Begrænset egnet Egnet
Grundvandsspejl < 1 m 1 - 2 m 2 - 3 m > 3 m
Jordforurening Vidensniveau 2 Vidensniveau 1    
Jordtype     Ler Sand
Drikkevand BNBO og 300 m bufferzone Indvindingsoplande OSD OD
Vådområder og natur Lavbundsområder §3 naturområder    
Potentialekortet er inddelt i følgende 4 klasser
 • Uegnet:  Ansøgninger om nedsivning kan som udgangspunkt afvises.
 • Formentlig uegnet:  Ansøger skal påvise, hvordan nedsivning kan forekomme og fungere uden gene og problemer.
 • Begrænset egnet:  Ansøgninger til nedsivning i dette område kan formentlig tillades, men der skal være særlig opmærksomhed på nedsivningsevne i jorden og særlige drikkevandsinteresser.
 • Egnet:  Ansøgning om nedsivning kan formentlig tillades.

Potentialekort

Afstandskrav

Ved nedsivning af regnvand skal der holdes en vis afstand til vandboringer, ejendomme m.m. Nogle af afstandskravene er fastsat ved lov og andre er vejledende krav. Afstandskravene er fastsat for at passe på bygninger, vandløb og søer.

Minimum afstandskrav ved nedsivning af overfladevand
 • Afstand til drikkevandsboring (Lovkrav): 25 m
 • Afstand til vandløb, søer og hav (Lovkrav): 25 m
 • Afstand til beboelse (Vejledende krav): 5 m  (2 m)
 • Afstand til andre bygninger (carport, skur etc.) (Vejledende krav): 2 m  (1 m)
 • Afstand til skel (Vejledende krav): 2 m  (1 m)

Afstande i ( ) angiver den afstand, som der kan dispenseres til, hvis terrænet falder kraftigt væk fra bygningen/skellet.

Nedsivning af overfladevand fra bly-, zink- og kobbertage m.m.

Vordingborg Kommune giver ikke tilladelse til nedsivning af regnvand fra bly-, zink- eller kobbertage samt fra bly-, zink- eller kobbertagrender. 
Ændring i Tillæg nr. 1 - vedtaget 31. august 2022