Spring til indhold

Hvad er en spildevandsplan

I Spildevandsbekendtgørelsen er spildevand defineret som alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse og befæstede arealer.

Spildevand kan inddeles i følgende hovedgrupper

  • Husspildevand (Spildevand fra husholdninger)
  • Tag- og overfladevand (Regnvand fra tagarealer og helt eller delvist befæstede arealer)
  • Industri- og processpildevand (Spildevand fra virksomheder, virksomhedsprocesser og overfladevand fra arealer, der er belastet med forurening)

I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal Vordingborg Kommune udarbejde og vedtage en spildevandsplan, som skal indeholde oplysninger om de eksisterende og planlagte forhold indenfor spildevandsområdet.

Spildevandsplanen er en sektorplan, hvilket betyder, at den er en af flere planer under kommuneplanen. Spildevandsplanen skal således være i overensstemmelse med de planer, mål og visioner, der er beskrevet i kommuneplanen.

En vedtaget spildevandsplan fastlægger rammerne for håndteringen af spildevandet i kommunen og er det administrative og retslige grundlag for gennemførelse af tiltag indenfor spildevandsområdet.

Kommunen er forpligtet til at gennemføre de projekter, der er beskrevet i spildevandsplanen. For borgere og virksomheder er planen en forhåndsorientering om de kommende års tiltag og initiativer på spildevandsområdet.

Spildevandsplanen er grundlag for

  • At udbygge og vedligeholde spildevandsanlæg i henhold til lovkrav, kommuneplan, vandområdeplaner og andre planer.
  • At sikre borgernes forsyningssikkerhed.
  • At grundejere inden for de kloakerede områder forpligtes til at tilslutte deres spildevand til spildevandsforsyningens kloaksystem samt til at betale tilslutnings- og vandafledningsbidrag i henhold til Vordingborg Forsynings betalingsvedtægt.
  • At meddele påbud om forbedret spildevandsrensning på ejendomme i det åbne land på ukloakerede ejendomme.
  • At Vordingborg Kommune kan ekspropriere sig ret til arealerhvervelse, rådighedsindskrænkninger, servitutpålæggelser m.v. i forbindelse med etablering af nye spildevandsanlæg.