Spring til indhold

Kommuneplan

Kommuneplanen angiver visioner og mål for de kommende år. Ved vedtagelsen af spildevandsplanen er Kommuneplan 2018-2030 gældende. Spildevandsplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2018-2030. De udpegede udbygningsområder i kommuneplanen er således medtaget som nye kloakoplande i spildevandsplanen, i det omfang de i kommuneplanen er påtænkt kloakeret.

Endvidere er den overordnede strategi i Spildevandsplan 2021-2032 baseret på målsætninger og retningslinjer beskrevet i Kommuneplan 2018-2030.

Målsætninger i Kommuneplan 2018-2030 indenfor spildevandsområdet

Spildevand
 • Vi vil beskytte vandmiljøet i vandløb, søer og havet gennem en aktiv spildevandsplanlægning og spildevandshåndtering.
 • Udledning af spildevand skal ske på en sådan måde, at det ikke medfører større miljøforringelser eller farer for helbredet hos mennesker og dyr.
Vandområder
 • Vandområder skal rumme et naturligt og alsidigt plante- og dyreliv, således at søer, vandløb og kystvande kan opfylde den til enhver tid gældende målsætning.
Klimatilpasning
 • Tilpasning af byerne og det åbne land i forhold til klimaændringerne skal foregå gennem en løbende indsats, hvor arbejdet prioriteres med fokus på at minimere påvirkningen af havvandsstigninger og øgede nedbørsmængder.
Grundvand
 • Grundvandsressourcerne i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandværker uden for disse områder skal beskyttes.

Udvalgte retningslinjer i Kommuneplan 2018-2030 indenfor spildevandsområdet

Spildevand
 • Spildevand, der udledes direkte eller via dræn/vandløb til kystnære områder, skal renses så godt, at badevandskvaliteten og nærområdernes vandkvalitet overholdes.
 • Der skal ske mest mulig separering af spildevand og regnvand.
 • Regnbetingede udledninger må ikke hindre vandområdets målsætning og give anledning til erosion af brinker m.m. i vandløbet.
Vandområder
 • Kommunen skal følge retningslinjerne i Statens vandområdeplaner.
Klimatilpasning
 • Generelt skal der i lokalplanlægningen indarbejdes plads til regnvandet, hvor de oversvømmelsestruede arealer bør indgå i regnvandshåndteringen.
Grundvand
 • Kommunen vil som udgangspunkt ikke meddele tilladelser til nedsivning af spildevand i OSD og indvindingsoplande til aktive vandværksboringer uden for OSD.
 • Udspredning af spildevandsslam må som udgangspunkt ikke finde sted 300 meter fra aktive vandværksboringer eller i nitratfølsomme indvindingsområder.