Spring til indhold

Målsætning

Vordingborg Kommune og Vordingborg Forsyning har fastlagt målsætninger for spildevandshåndteringen i kommunen. Målsætningerne afstikker de overordnede rammer for de kommende års aktiviteter og virke.

Målsætninger for spildevandshåndteringen

Forsyningspligt
 • Spildevandsforsyningen skal opretholde forsyningssikkerheden over for tilsluttede ejendomme.
Funktion af kloaksystemet
 • Nye kloakledninger dimensioneres under hensyntagen til de varslede klimaforandringer.
 • Ud- og indsivning fra eksisterende kloakledninger skal reduceres.
Kloakeringsprincip
 • Ved nykloakering skal spildevand afledes til en spildevandsledning. Tag- og regnvand skal enten nedsives, genanvendes eller afledes til en regnvandsledning.
 • Fælleskloakerede områder skal i de kommende årtier separatkloakeres.
Renseanlæg
 • Spildevandet skal renses, så gældende udlederkrav som minimum overholdes.
 • Den nuværende renseanlægsstruktur bibeholdes.
Samarbejde
 • Kloakrenovering m.m. søges koordineret med andre ledningsejere i det omfang det er muligt.
Hensyn til grundvand, natur og vandmiljøet
 • Spildevandsplanen samt spildevandsudledning og indgreb i vandløbenes fysiske forhold skal stemme overens med de opsatte mål for vandløb og søer.
 • Grundvand og drikkevand skal beskyttes mod forurening med spildevand.
Spildevandshåndtering ved ukloakerede ejendomme i det åbne land
 • Rensning af spildevand fra den spredte bebyggelse i det åbne land skal leve op til renseniveauet angivet i den statslige vandområdeplan.
 • Ved etablering af nedsivningsanlæg må der ikke være fare for forurening af nuværende og fremtidige drikkevandsmagasiner.
Økonomi
 • De økonomiske midler skal anvendes ud fra en samlet vurdering af tekniske muligheder, hensyn til miljøet og omkostningerne ved de enkelte løsninger.