Spring til indhold

Status for søer

Søernes indhold af fosfor er den vigtigste faktor, der styrer søens tilstand.

Jo mindre fosfor, søen indeholder, jo færre planktonalger og jo klarere vand. Vandplanter vil dermed vokse på dybere vand i søen og fiskebestanden vil være domineret af rovfisk som gedde og aborre frem for skidtfisk som brasen og skalle.

I Vandområdeplan 2015-2021 er det generelt målsætningen, at søerne skal have en vandkvalitet på minimum ”God økologisk tilstand”.

Der er i alt 12 målsatte søer i Vordingborg Kommune.

Tabel der viser målsatte søers vandkvalitetstilstand og målsætning
Søer Vandkvalitetstilstand Målsætning
Hulemosen Dårlig økologisk tilstand God økologisk tilstand
Aborresø Dårlig økologisk tilstand God økologisk tilstand
Busemarke Mose Moderat økologisk tilstand God økologisk tilstand
Even Ukendt tilstand God økologisk tilstand
Hestofte Sø Ringe økologisk tilstand Ringe økologisk tilstand
Hunosø Dårlig økologisk tilstand God økologisk tilstand
Liselund Sø (Skriversøen) Ringe økologisk tilstand God økologisk tilstand
Maglemosen Dårlig økologisk tilstand God økologisk tilstand
Store Geddesø Dårlig økologisk tilstand God økologisk tilstand
Sø nord for Stege God økologisk tilstand God økologisk tilstand
Ugledige-Lekkende Sø Dårlig økologisk tilstand God økologisk tilstand
Sø nord for Hårbølle Havn Ukendt tilstand God økologisk tilstand