Spring til indhold

Klimatilpasning

Klimaforandringerne betyder, at der i dag forekommer flere kraftige regnskyl og skybrud.

Disse kraftige regnhændelser bevirker i en lang række tilfælde, at kloaksystemerne ikke kan bortlede vandet tilstrækkeligt hurtigt. Når kloaksystemets kapacitet er opbrugt, vil det overskydende vand følge de naturlige vandveje i terrænet og i visse tilfælde skabe lokale oversvømmelser af bygninger, veje og andre arealer.

Oversvømmelser kan - specielt i byområder - forvolde store skader på bygninger og infrastruktur, hvorved der går værdier tabt for både borgere og samfund. De samfundsmæssige konsekvenser ved store og kraftige regnhændelser bevirker, at det er nødvendigt at tage initiativer til at øge den urbane robusthed overfor ekstremregn ved at begrænse skader og beskytte værdier. Den fysiske planlægning er et vigtigt virkemiddel til at minimere risikoen for og omkostningerne forbundet med oversvømmelser. Gennem planlægning og koordinering af klimaindsatser er det i mange tilfælde muligt at reducere eller undgå eventuelle skader ved oversvømmelser for eksempel ved at tilrettelægge og regulere de naturlige vandveje i terrænet.

Der er ingen lovgivning, som beskytter borgerne mod skader ved oversvømmelse under kraftig regn. Her er det borgernes eget ansvar at beskytte deres ejendomme mod vandet. Hvis der er tale om at beskytte menneskeliv, miljø eller væsentlige samfundsmæssige interesser træder beredskabet i kraft jf. Beredskabsloven.

Vordingborg Kommune indarbejdede klimatilpasning i Spildevandsplan 2013-2024 og ønsker at videreføre og udvide klimatilpasning i Spildevandsplan 2021-2032.

Klimatilpasning i Kommuneplan 2018-2030

Klimatilpasning er medtaget i Kommuneplan 2018-2030 og indgår med følgende målsætninger:

Klimatilpasning i Kommuneplan 2018-2030:

 • Klimaproblematikken er en naturlig del af dagligdagen i Vordingborg Kommune, hvilket skal komme til udtryk i planer og projekter.
 • Tilpasning af byerne og det åbne land i forhold til klimaændringerne skal foregå gennem en løbende indsats, hvor arbejdet prioriteres med fokus på at minimere påvirkningen af havvandsstigninger og øgede nedbørsmængder.

I Kommuneplan 2018-2030 er udpeget en række oversvømmelsestruede arealer, hvor der specielt skal sættes fokus på klimatilpasning.

Udpegede oversvømmelsestruede områder udpeget  i Kommuneplan 2018-2030:

 • Bårse.
 • Hårbølle.
 • Neder Vindinge.
 • Nyråd.
 • Præstø.
 • Svinø Vester (Sommerhusområde)
 • Ulvshale (Sommerhusområde)

Eksempler op klimatilpasning

Klimatilpasningstiltag omfatter overordnet set følgende:

 • Etablering af skybrudsveje.
 • Opsamling af regnvand.
 • Omdirigering af vandstrømme.
 • Skybrudssikring af ejendomme.
 • Tilbageholdelse af regnvand på privat grund.

Skybrudsveje

En skybrudsvej transporterer og bortleder regnvand på overfladen i et styret og kontrolleret forløb og med en udformning som sikrer vandets bortledning væk fra bymidte og ud mod et egnet midlertidigt magasineringssted eller recipient.

Skybrudsbassiner

Klimatilpasning kan omfatte etablering af skybrudsbassiner. Bassinerne har til formål at tilbageholde vand fra ekstremregn de få gange, hvor der er behov for det. Det betyder, at de statistisk set i gennemsnit kun vil være i brug hvert 5.-10. år, hvilket også betyder, at der ikke vil stå vand i skybrudsbassinerne i forbindelse med hverdagsregn. Skybrudsbassinerne kan kombineres med andre aktiviteter så som åbne pladser, fodboldbane etc., fordi skybrudsbassinerne kun sjældent er i brug.

Skybrudssikring

Hvis risikoen for oversvømmelse skyldes tilstrømning af vand fra et andet område, kan en af løsningsmulighederne være at ændre vandstrømsretningen. Dette kan blandt andet ske ved etablering af vejbump, regulering af vejprofil eller etablering af højbede.

Skybrudssikring ved ejendomme omfatter de tiltag, der skal sikre bygninger og inventar mod vand fra skybrud, der er så kraftige, at der opstår oversvømmelse.

Tilbageholdelse af regnvand på privat grund
Den enkelte grundejer kan bidrage til klimatilpasningen ved at tilbageholde regnvandet på egen grund – eventuelt suppleret med nedsivning.


Klimatilpasning kan med fordel integreres i planlægningen og indgå som et skjult anlæg, som i dagligdagen anvendes til andet – eksempelvis sænkede parkarealer, afgrænsede pladser og forhøjede kanter, men som i skybrudssituationer vil kunne reducere risikoen for oversvømmelser og skader.

Lovgrundlag for klimatilpasning

Ved udgangen af 2020 er der offentliggjort udkast til en ny spildevandsbekendtgørelse, som blandt andet omhandler og præciserer anvendelsen af klimatilpasning. Den ny spildevandsbekendtgørelse forventes vedtaget i starten af 2021 sammen med en række supplerende bekendtgørelser, som beskriver og fastlægger forsyningernes omkostninger til klimatilpasning.

Revideret spildevandsbekendtgørelse (udkast)

 • I spildevandsplanen skal defineres servicemål for håndtering af tag- og overfladevand.
 • I spildevandsplanen skal angives om et forsyningsselskab skal have mulighed for at foretage supplerende klimatilpasningstiltag, der har til formål at reducere skadesomkostninger fra tag- og overfladevand.
 • I spildevandsplanen skal fremgå om der skal anvendes lokale eller statslige skadesværdier for bygninger etc.

Bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers omkostninger til klimatilpasning (udkast)

 • Det skal fremgå af spildevandsplanen, at forsyningen må udføre supplerende klimatilpasningstiltag og hvor.
 • Der skal være tale om et supplerende tiltag, der har til formål at reducere skadesomkostningerne fra tag- og overfladevand.
 • De supplerende tiltag må højst udgøre 5 pct. af anlægsomkostningerne til hovedprojektet.
 • Forsyningen skal dokumentere, at det supplerende tiltag indebærer en samfundsøkonomiske nettogevinst.

Principper for vurdering og fastlæggelse af klimatilpasningstiltag

Spildevandskomiteen, der er en komite under Ingeniørforeningen i Danmark, udgav i 2017 Skrift nr. 31 ”Metoder til bestemmelse af serviceniveau for regnvand på terræn”. Formålet med Skrift nr. 31 er at skabe en fælles dansk ramme for fastlæggelse af servicemål for regnvand på terræn samt en optimering af dette.

I Skrift nr. 31 er angivet eksempler på fastsættelse af servicemål og funktionskrav for regnvandshåndtering, metoder til udarbejdelse af risikoanalyse for oversvømmelse og metoder til samfundsøkonomisk analyse af.

Risikoanalyse
Risikoanalyse består af en vurdering af sandsynligheder for hændelser (ofte angivet i form af gentagelsesperioder) og de tilsvarende konsekvenser for et givet system (ofte angivet i kroner).

Analysen medfører overordnet tre resultater; at risikoen for en hændelse er uacceptabel, acceptabel, eller midt imellem.

Hvis konsekvensklassen er høj (4 eller 5 – eksempelvis vigtige adgangsveje, museer, monumenter, hospitaler etc.), så er der ofte tale om en uacceptabel risiko med mindre, der kun er tale om en sjælden hændelse. Hvis konsekvensen er lav (1 eller 2 – eksempelvis grønne arealer etc.), så er der ofte tale om en acceptabel risiko – specielt hvis der yderligere er tale om en sjælden hændelse.

Kombinationen mellem konsekvens og sandsynlighed samles i et risikokort.

Samfundsøkonomisk vurdering
Hvis et klimatilpasningstiltag skal have en effekt, så skal den samlede udgift ved at lave klimatilpasningstiltaget være mindre end den samlede omkostning ved ikke at lave klimatilpasningstaget (på grund af skader). Den samfundsøkonomiske analyse har således til formål at undersøge om tiltaget samlet set er økonomisk tilstrækkeligt til at retfærdiggøre investeringen i tiltaget.

Da valg af klimatilpasningstiltag baseres på en samfundsøkonomisk analyse vil der indenfor de kloakerede områder blive lokale differentierede servicemål.

Dette illustreres ved, at det nogen steder vil være økonomisk fordelagtigt at etablere klimatilpasningstiltag, som kan sikre mod oversvømmelse for regnhændelser med en meget høj gentagelsesperiode.

Andre steder vil det være økonomisk fordelagtigt at etablere klimatilpasningstiltag for at sikre mod oversvømmelse for regnhændelser med en moderat gentagelsesperiode, og sidst vil der også være områder, hvor det ikke vil være økonomisk fordelagtigt at lave klimatilpasningstiltag

De lokale differentierede servicemål vil i hvert område afhænge af, hvad klimatilpasningstiltagene koster at etablere og vedligeholde set i forhold til, hvor ofte tiltagene vil kunne sikre mod skader, og hvor meget de skader vil koste.

Klimatilpasning i Spildevandsplan 2021-2032

Ved større kloakprojekter skal muligheden for klimatilpasningstiltag undersøges. Hvis undersøgelserne viser, at det er økonomisk fordelagtigt at etablere klimatilpasningstiltag, så skal disse tiltag udføres.

Principper og krav til klimatilpasningstiltag

Servicemål

 • Lokale differentierede servicemål, der fastlægges ud fra en samfundsøkonomisk analyse.

Hvor skal der vurderes og eventuelt etableres klimatilpasningstiltag

 • Ved større kloakprojekter skal klimatilpasningstiltag vurderes og udføres af forsyningen, hvis det er økonomisk fordelagtigt. Dette omfatter blandt andet separatkloakeringsprojekter.
 • Det opfordres til, at klimatilpasningstiltag også inddrages i andre større projekter såsom byfornyelse og nyudstykninger.

Hvornår skal der etableres klimatilpasningstiltag

 • Tilvalg og fravalg af klimatilpasningstiltag baseres på en vurdering af, om udgifter til etablering og vedligehold er større eller mindre end skadesomkostninger.

Oversvømmelser forårsaget af vand fra offentlige arealer

 • Klimatilpasningstiltagene skal alene omfatte tiltag til reduktion af skader forårsaget af vand, der helt eller delvist kommer fra offentlige arealer.
 • Oversvømmelser forårsaget af vand fra private arealer håndteres ikke.

Konsekvenser for borgerne

 • Den afledte effekt af et klimatilpasningstiltag må ikke give forøgede skadesomkostninger nedstrøms tiltaget.
 • Nogen grundejere vil opleve færre skadesomkostninger, mens andre ikke vil opleve ændringer.
 • Ingen bliver stillet dårligere end, hvis der ikke laves klimatilpasningstiltag.

Valg af skadesværdier

 • Der skal anvendes lokale skadesværdier ved den samfundsøkonomiske analyse.

Vordingborg Forsyning skal i forbindelse med større kloakfornyelsesprojekter og separatkloakeringsprojekter se på, om det er økonomisk fordelagtigt at gennemføre tiltag til klimatilpasning.

Dette betyder endvidere, at Vordingborg Kommune og Vordingborg Forsyning ikke forpligter sig selv til at udføre klimatilpasning, med mindre det er økonomisk fordelagtigt, og indfører deraf ikke et allesteds gældende servicemål for klimatilpasning for borgerne.

Det betyder til gengæld ikke, at kommunen og forsyningen ikke skal udføre klimatilpasning. Tværtimod lægges der op til, at der arbejdes aktivt med klimatilpasning.

Det opfordres endvidere til, at klimatilpasning også integreres på samme måde i andre større projekter, som Vordingborg Kommune eller private aktører står for.