Spring til indhold

Plan for kloakering af ejendomme i det åbne land

I Spildevandsplan 2013-2024 blev der planlagt kloakering af en række ejendomme/landsbyer i det åbne land. Kloakering af disse nye kloakoplande videreføres i Spildevandsplan 2021-2032. De er beskrevet nærmere i kapitel 5.3.5 ”Forsyningsanlæg – Kloaksystem - Videreførelse af kloakering af landsbyer og husklynger i det åbne land”.

Derudover har Vordingborg Kommune udpeget en række ejendomme langs Stege Nor som planlægges kloakeret. Kloakering af ejendommene påregnes igangsat i perioden 2022-2024. Se i øvrigt kapitel 5.3.6 ” Forsyningsanlæg – Kloaksystem – Kloakering af ejendomme i det åbne land”.

Ejendommene spildevandskloakeres og skal fortsat selv håndtere regnvand på egen grund.

Procedure ved kloakering i det åbne land

  • Udarbejdelse af tillæg til spildevandsplanen i nødvendigt omfang.
  • Udsendelse af orienteringsbrev til grundejere med information om kloakering.
  • Afklaring af spørgsmål og ønsker fra grundejere (blandt andet placering af pumpestation).
  • Etablering af forsyningsejet kloaksystem.
  • Påbud om tilslutning af spildevand fra ejendomme.
  • Tilslutning af spildevand fra ejendom.