Spring til indhold

Separatkloakering af fællessystemet

Status

Der er etableret fælleskloaksystem i 21 byområder i Vordingborg Kommune.

Kort der viser etablering af fælleskloaksystem i 21 byområder

Der er i Vordingborg Kommune samlet ca. 618 hektar fælleskloakeret opland og ca. 106 km. hovedkloak, som modtager både regn og spildevand.

Vordingborg Forsyning har siden 2013 gennemført omlagt kloaksystemet fra fællessystem til separatsystem i Mern, Allerslev og Lundby.

Plan

Vordingborg Kommune og Vordingborg Forsyning har udarbejdet en samlet handlingsplan for separatkloakering af de fælleskloakerede områder i de kommende år.

Handlingsplan for separatkloakering af fælleskloakerede områder

Planperioden 2021-2024
 • Bårse.
 • Køng.
 • Langebæk.
 • Lendemarke Syd.
 • Nyråd.
 • Vordingborg (ved Aarsleffsgade)
Perspektivperioden 2025-2032
 • Lendemarke Nord
 • Præstø.
 • Præstø Overdrev.
 • Svinø.
 • Vordingborg Nordhavn.
Efter 2032
 • Øvrige.

Overløbsbygværkerne i Køng er udpeget i Vandområdeplan 2015-2021. Det ønskes i starten af planperioden endeligt afklaret om vandkvaliteten i vandløbet fortsat er dårlig og om det skyldes påvirkningen fra overløbene. Resultatet af undersøgelserne kan bevirke en fremrykning eller udskydelse af separatkloakeringen i Køng. Den endelige tidsplan for separatkloakering i Køng er derfor ikke fastlagt på nuværende tidspunkt.

Handlingsplanen vil løbende blive evalueret . Udefrakommende forhold som fjernvarmeprojekter, andre ledningsejere, etablering af badefaciliteter etc. kan indvirke på tidsplanen for separat-kloakering af de fælleskloakerede områder.

I nedenstående er vist de fælleskloakerede områder, som planlægges separatkloakeret i plan- og perspektivperioden – markeret med rødt.

Kort der viser fælleskloakerede områder, som planlægges separatkloakeret i plan- og perspektivperiodenKort der viser fælleskloakerede områder, som planlægges separatkloakeret i plan- og perspektivperioden
Områderne er:

Bårse - Kalvehave - Køng - Langebæk - Lendemarke - Nyråd - Vordingborg - Præstø - Præstø Overdrev - Svinø - Vordingborg Nordhavn.

Delvis separatkloakering

I centerområderne i de større byer Vordingborg, Stege og Præstø kan det vise sig at være både anlægsteknisk for kompliceret og økonomisk for dyrt at gennemføre en fuld separatkloakering.

Det er således en mulighed, at separatkloakeringen disse steder suppleres/kombineres med en delvis separatkloakering, hvor der fokuseres på at frakoble regnvand fra vejarealer, fortove og forsider af ejendomme og bortlede det i nye separate regnvandsledninger. Regnvand fra bagsiden af ejendommene og eventuelle baggårde vil her fortsat kunne ledes til den eksisterende fællesledning eller alternativt nedsives, hvis dette er muligt.

Dette er blandt andet en mulighed i Præstø nord for Tubæk, hvor dele af det fælleskloakerede opland sandsynligvis er kompliceret at separatkloakere fuldt ud.