Spring til indhold

Påbud ved forbedret spildevandsrensning i det åbne land indenfor renseklasseoplande

Indenfor de udpegede renseklasseoplande har Vordingborg Kommune beføjelse til at påbyde nødvendige forbedringer eller fornyelse af lokale spildevandsanlæg for ejendomme i det åbne land.

Baggrund for påbud om forbedret rensning

Ved meddelelse af påbud om forbedret spildevandsafledning skal følgende 3 forudsætninger alle være opfyldt.

Der meddeles påbud om forbedret rensning såfremt følgende er opfyldt
 1. Ejendommens afløbsforhold og udledning skal være fastlagt.
 2. Ejendommens udledning skal bidrage til forurening af det nedstrøms liggende vandområde.
 3. Der skal være dokumentation for, at det nedstrøms liggende vandområde er forurenet af spildevand i et omfang, der gør, at det miljømål for vandområdet, der er fastsat, ikke er opfyldt.

I Miljøstyrelsens Spildevandsvejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 er der angivet en beskrivelse om dokumentationsniveau for de 3 forudsætninger for påbud.

Uddrag fra Miljøstyrelsens Spildevandsvejledning
Vedrørende punkt 1
 • Afløbsforholdene på den enkelte ejendom bør allerede fremgå af de kommunale registre (BBR), men hvor disse mangler, kan oplysningerne efter omstændighederne indhentes fra grundejerne.
 • I tilfælde af, at en ejendom udleder til et drænsystem, hvor spildevandet transporteres til det forurenede vandområde, kan påbuddet, for så vidt angår fastlæggelse af drænsystemet, baseres på kommunalbestyrelsens oplysninger dvs. ved hjælp af BBR, eksisterende kortmateriale og hydrologiske oplande med vandskel.
Vedrørende punkt 2
 • Det er ikke afgørende for meddelelse af påbud, om ejendommens bidrag til forureningen af et vandområde er stort eller lille, herunder om forureningen sker gennem lange drænstræk eller kun en del af året, idet ingen ejendom har krav på en ret til at forurene.
 • Modtageren af påbuddet kan ikke stille krav om, at ejendommens bidrag til forurening er dokumenteret gennem konkrete målinger eller analyser.
Vedrørende punkt 3
 • Efter fast administrativ praksis er det tilstrækkeligt, at det modtagende vandområde er udpeget i Vandområdeplan 2015-2021 som forurenet af spildevand.

Indledende undersøgelsesfase

Kommunen gennemfører en registrering af spildevandsforholdene på de enkelte ejendomme, ved at udsende et registreringsskema. Der er en svarfrist på 2 uger fra skemaet er modtaget.

Herefter vurderes det om der er tilstrækkelige oplysninger, til at varsle et påbud eller om der kræves et tilsyn fra kommunens side, for at kunne kortlægge spildevandsforholdene.

Forud for et tilsyn af spildevandsforholdene på en ejendom varsles grundejeren om besøget. Der opfordres til, at grundejer er til stede ved besøget.

Varsling af påbud om forbedret rensning

Såfremt der er grundlag for at udstede et påbud om forbedret rensning af spildevandet fra ejendommen varsles påbuddet. Grundejeren har derefter 8 uger til at komme med høringssvar

Ved varsling af påbud modtager grundejeren følgende
 • Varsling af påbud med angivelse af baggrund for påbud, krav i påbud og angivelse af svarfrist.
 • Folder omkring spildevand i det åbne land.
 • Miljøteknisk redegørelse med beskrivelse af afløbsforholdene og modtagerrecipient.
 • Notat om hjælpeordninger.

I varslingsperioden har grundejer mulighed for at ansøge om fristforlængelse for særligt trængte borgere. Dette er beskrevet nærmere i kapitel 4.8.3 ”Administration - Forbedret spildevandsrensning i det åbne land -Afdragsordning og fristforlængelse for særligt trængte borgere”.

Påbud om forbedret rensning

I forlængelse af varslingen vurderer Vordingborg Kommune om eventuelle indkommende indsigelser og bemærkninger vil give anledning til at ændre beslutningen om, at der udstedes et endeligt påbud om forbedret spildevandsrensning.

For ejendomme som modtager et påbud om forbedret spildevandsrensning, gælder der 2 tidsfrister, én for at efterkomme påbuddet og én for accept af kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen.

Såfremt grundejer ønsker at tage imod tilbuddet om kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen, skal dette ske senest 8 uger efter, at påbuddet er givet.

Gennemførelse af påbuddet om forbedret rensning af spildevandet skal være efterkommet senest 1 år efter det er udstedt, men kan blive forlænget til 2–3 år ud fra eventuelle høringssvar eller ansøgning om fristforlængelse af selve påbuddet.

Påbudsfristens udløb

Ca. 3 måneder inden påbudsfristen udløber, udsendes et rykkerbrev til grundejeren, hvis der endnu ikke er ansøgt om et spildevandsanlæg.

Påbuddet er først efterkommet, når der er ansøgt, etableret og færdigmeldt en renseløsning, der lever op til det gældende rensekrav i renseklasseoplandet. Etableringen og færdigmeldingen skal udføres af autoriseret kloakmester. Hvis dette ikke er sket, er der tale om et ulovligt forhold, som kommunen har pligt til at foranledige lovliggjort.