Spring til indhold

Kloakering af ejendomme i det åbne land

Vordingborg Kommune har mulighed for at påbyde ukloakerede ejendomme tilslutning til kloakforsyningen.

I henhold til Miljøbeskyttelsesloven fastlægger kommunalbestyrelsen i spildevandsplanen, om en ejendom skal kloakeres.

Herefter er der tilslutningspligt, når kommunen har ført stik frem til grundgrænsen. Tilslutning til det nye anlæg skal være udført inden for en fastsat tidsfrist på normalt ½ år efter tilslutningen er fysisk mulig.

Ved tilslutning afledes spildevandet fra ejendommen til det forsyningsejede kloaksystem mod betaling af tilslutningsbidrag for spildevand og et årligt fast bidrag i henhold til betalingsvedtægten. Herudover betaler ejeren et årligt vandafledningsbidrag pr. m3.

Vordingborg Kommune vil kloakere ejendomme i det åbne land i det omfang, det er økonomisk og miljømæssigt mest hensigtsmæssigt. Her vil specielt blive fokuseret på kloakering af en række ejendomme beliggende indenfor de udpegede renseklasseoplande.

Udskydelse af tilslutningspligt

Ejendomme som bliver påbudt kloakering og skal tilslutte spildevandet til forsyningens kloaksystem, har normalt et halvt år til at tilslutte sig, efter tilslutningen er fysisk mulig.

Denne tilslutningsfrist kan udskydes, for ejendomme med nyere (mindre end 25 år gamle) spildevandsanlæg, som overholder de gældende rensekrav for renseklasseoplandene.

Tilslutningsfrist kan udskydes for ejendomme med nyere spildevandsanlæg indtil
  • Anlægget er 25 år gammelt.
  • Anlægget ikke overholder udlederkrav eller områdets/recipientens aktuelle renseklasse.
  • Anlægget på anden måde ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt.
  • Anlægget ønskes sløjfet af ejer.

Når en eller flere af ovenstående udsagn er gældende vil ejendommen, når spildevandsstik er etableret, få påbud om tilslutning til spildevandsforsyningens anlæg.

Udskydelse af tilslutningspligten gælder ikke for bundfældningstanke, samletanke, nedsivningsanlæg, ikke typegodkendte renseanlæg, samt ældre (25 år eller ældre) typegodkendte renseanlæg.