Spring til indhold

Dimensionering af bassinanlæg

Dimensionering af bassinanlæg for afledning af regnvand til nærmeste recipient foretages ud fra nedenstående trinvise procedure.

Dimensionering af regnvandsbassiner

 • Trin 1    Fastlæggelse af funktionskrav.
 • Trin 2    Fastlæggelse af beregningsfaktorer.
 • Trin 3    Dimensionering af bassinanlæg.

illustration af regnvandsbassin

Trin 1 – Fastlæggelse af funktionskrav

Med basis i Miljøklagenævnets afgørelser skal Vordingborg Kommune ved udledning af overfladevand fra separatkloakerede områder sikre følgende.

Tiltag til fastlæggelse af afløbskapacitet
 • Det skal sikres, at udledninger til vandløb af overfladevand, sker på en sådan måde, at vandet kan afledes videre i vandløbet. Derfor skal de i vandløbsregulativet angivne forudsætninger vedrørende maksimal tilledning respekteres.
 • Hvis der ikke fremgår noget om maksimal tilledning i vandløbsregulativet skal vandløbets hydrauliske kapacitet konkret vurderes.
 • Afløbskapaciteten fra et regnvandsbassin til et vandløb fastlægges ud fra en af følgende:
  - Robusthedsanalyse af det pågældende vandløb i Vordingborg Kommune.
  - Medianmaksimum vandføringen i vandløbet i forhold til det samlede oplandsareal.
  - Eventuelle detailundersøgelser af kapaciteten i vandløbet foretaget af ansøger.

Afløbskapaciteten vil typisk ligge i niveauet 0,3-3 l/s/reduceret hektar.

Funktionskrav ved dimensionering af et regnvandsbassin kan ses i nedenstående:

Funktionskrav ved dimensionering af et regnvandsbassin
 • Afløbskapacitet - 0,3-3 l/s/reduceret hektar (fastlægges ud fra robusthedsanalyse).
 • Gentagelsesperiode - 5 år (kan skærpes til hvert 10. år ved særlige miljømæssige forhold).

Trin 2 - Fastlæggelse af beregningsfaktorer

Der anvendes følgende beregningsfaktorer:

Beregningsfaktorer
 • Klimafaktor - 1,2
 • Hydrologisk reduktionsfaktor - 0,8-1,0
 • Vådvolumenkrav - 200 m3/reduceret hektar

Klimafaktoren anvendes alene ved beregning af magasinvolumen.

Trin 3 - Dimensionering af bassinanlæg

Magasinvolumen og vådvolumen beregnes ved følgende.

Beregning af magasinvolumen
 • Værktøj - Regneark til Skrift nr. 30 (Regional CDS version 4.1.xls).
 • Hvordan - Magasinvolumen findes ud fra afløbskapacitet, gentagelsesperiode og reduceret areal. Magasinvolumen ganges efterfølgende med klimafaktor.
Beregning af vådvolumen
 • Hvordan - Vådvolumenkrav gange reduceret areal.

Robusthedsanalyse af vandløb

I forbindelse med fastlæggelse af krav til udledning fra nye regnvandsudløb skal der foretages en konkret vurdering af den hydrauliske påvirkning af det vandløb, som det nye udløb skal udlede til. Dette gøres for at undgå en uønsket ændring i den hydrauliske belastning af vandløbet. Praksis for en konkret vurdering er stadfæstet i flere afgørelser fra Natur og Miljøklagenævnet.

Analysen tager udgangspunkt i det konkrete vandløbs eksisterende vandføring og fysiske forhold. På baggrund af disse forhold foretages en modelberegning af vandstanden i vandløbet uden nye udledninger og ved udledninger med forskellig afløbskapacitet.

Ud fra disse beregninger kan den hydrauliske restkapacitet på en vandløbsstrækning estimeres, hvilket kan anvendes til at fastlægge krav til afløbskapacitet for et nyt regnvandsudløb.

Endvidere fastlægges i robusthedsanalysen også erosionsrisikoen i vandløbene med og uden øget udledning fra nye udløb. Denne risiko beregnes som et ”Stream Power Index” og beskriver den mængde energi, som vandet påfører til vandløbets bund og sider.

Ud fra robusthedsanalysen laves en strækningsinddelt beskrivelse af vandløbets robusthed overfor udledninger.

Illustration af anvendelse af robusthedsanalysen

Vordingborg Kommune har som en del af Spildevandsplan 2021-2032 fået vurderet målsatte vandløb i kommunen med henblik på at fastlægge den hydrauliske restkapacitet.