Spring til indhold

Nedsivning af regnvand

Vordingborg Kommune vil gerne tilskynde til, at regnvand fra befæstede arealer (tage, veje, fliser, pladser osv.) som udgangspunkt nedsives. Det skal dog ske under hensyntagen til grundvandet.

Potentialekort for nedsivning af tag- overfladevand

Vordingborg Kommune har som en del af Spildevandsplan 2021-2032 udarbejdet et potentialekort for nedsivning af regnvand.

Potentialekortet angiver på overordnet niveau forventningen og mulighederne for nedsivning af regnvand i kommunen.

Potentialekort for nedsivning af regnvand er baseret på følgende fokuspunkter
 • Grundvandsspejl.
 • Jordforurening.
 • Jordtype.
 • Drikkevandsinteresser.
 • Vådområder og natur.

På baggrund af de 5 fokuspunkter er fastlagt en vurderingsmatrice for potentialekortet.

Tabel der viser de 5 fokuspunkter
Datagrundlag Uegnet Formentlig uegnet Begrænset egnet Egnet
Grundvandsspejl < 1 m 1 - 2 m 2 - 3 m > 3 m
Jordforurening Vidensniveau 2 Vidensniveau 1    
Jordtype     Ler Sand
Drikkevand BNBO og 300 m bufferzone Indvindingsoplande OSD OD
Vådområder og natur Lavbundsområder §3 naturområder    
Potentialekortet er inddelt i følgende 4 klasser
 • Uegnet:  Ansøgninger om nedsivning kan som udgangspunkt afvises.
 • Formentlig uegnet:  Ansøger skal påvise, hvordan nedsivning kan forekomme og fungere uden gene og problemer.
 • Begrænset egnet:  Ansøgninger til nedsivning i dette område kan formentlig tillades, men der skal være særlig opmærksomhed på nedsivningsevne i jorden og særlige drikkevandsinteresser.
 • Egnet:  Ansøgning om nedsivning kan formentlig tillades.

Potentialekort

Afstandskrav

Ved nedsivning af regnvand skal der holdes en vis afstand til vandboringer, ejendomme m.m. Nogle af afstandskravene er fastsat ved lov og andre er vejledende krav. Afstandskravene er fastsat for at passe på bygninger, vandløb og søer.

Minimum afstandskrav ved nedsivning af overfladevand
 • Afstand til drikkevandsboring (Lovkrav): 25 m
 • Afstand til vandløb, søer og hav (Lovkrav): 25 m
 • Afstand til beboelse (Vejledende krav): 5 m  (2 m)
 • Afstand til andre bygninger (carport, skur etc.) (Vejledende krav): 2 m  (1 m)
 • Afstand til skel (Vejledende krav): 2 m  (1 m)

Afstande i ( ) angiver den afstand, som der kan dispenseres til, hvis terrænet falder kraftigt væk fra bygningen/skellet.

Nedsivning af overfladevand fra bly-, zink- og kobbertage m.m.

Vordingborg Kommune giver ikke tilladelse til nedsivning af regnvand fra bly-, zink- eller kobbertage samt fra bly-, zink- eller kobbertagrender. 
Ændring i Tillæg nr. 1 - vedtaget 31. august 2022