Spring til indhold

Vand fra vejarealer

Status
Der er en række steder i Vordingborg Kommune, hvor hovedkloaksystemet til afvanding af vejanlæg, ejes, drives og vedligeholdes af vejejer (private, kommunen, staten etc.) – markeret med rødt.


Områderne er:
Vordingborg Nord - Nyråd Øst - Langebæk Stationsby - Opalvænget og Strandvænget, Stege - Store Damme

De ovenfor beskrevne områder, hvor vejejer håndterer hele vejafvandingen, er de områder, der er kendte pr. 1. januar 2021. Der kan være andre områder, hvor hovedkloaksystemet udelukkende har til formål at afvande vejanlæg. Her er det som udgangspunkt vejejeren, der har ansvaret for etablering, drift og vedligehold af ledningsanlægget.

Vejarealer, der er beliggende uden for de i spildevandsplanen afgrænsede kloakoplande afleder typisk regnvand lokalt til nedsivning i grøfter eller til nærmeste recipient. Her er det ligeledes vejejer, der ejer, driver og vedligeholder vejanlægget herunder afledningen af regnvand.

Plan
Der forventes ingen ændringer i forhold til status.