Spring til indhold

Sammenfatning

Denne spildevandsplan for Vordingborg Kommune er gældende for perioden 2021 til 2032 og erstatter den hidtil gældende spildevandsplan med tilhørende tillæg. Planen er udarbejdet som et samarbejde mellem Vordingborg Forsyning, Vordingborg Kommune og rådgiverfirmaet EnviDan.

Spildevandsplanen indgår i planhierakiet, der sikrer, at statslige og kommunale planer ikke er modstridende. Planen viderefører målsætninger og retningslinjer fra Kommuneplan 2018-2030.

Status for Spildevandsplan 2021-2032

Kloaksystem
 • 3.500 hektar kloakopland.
 • 870 km. kloakledninger.
Renseanlæg
 • 11 forsyningsejede større renseanlæg.
 • Samlet belastning på de forsyningsejede renseanlæg er ca. 57.000 PE.
 • 17 private større renseanlæg.
Det åbneland
 • 220 ejendomme indenfor de statslig udpegede renseklasseoplande.

Plantiltag i Spildevandsplan 2021-2032

Kloaksystem
 • 53 nye kloakoplande i forbindelse med nyudstykninger.
 • Strategi: De fælleskloakerede områder udskiftes til separatsystem efterhånden som fællessystemet er udtjent eller hvor det ud fra andre hensyn er fordelagtigt.
 • Separatkloakering af fællesområder i Bårse, Kalvehave, Langebæk, Lendemarke Syd, Nyråd og Vordingborg i 2021-2024.
 • Undersøgelse af vandløb og overløbsbygværker i Køng i 2021-2024. Mulig separatkloakering.
 • Separatkloakering af fællesområder i Lendemarke Nord, Præstø, Præstø Overdrev, Svinø og Vordingborg Nordhavn i 2025-2032.
 • Overvågning af udvalgte overløbsbygværker.
 • Opsporing og reduktion af uvedkommende vand i kloaksystemet.
 • Integrering af lokal afledning af regnvand i kloakfornyelse, byfornyelse og lokalplanplanlægning som et naturligt redskab til håndtering af regnvand.
 • Muligheder for klimatilpasning skal undersøges ved større kloakprojekter og skal udføres i de tilfælde, hvor det er samfundsøkonomisk fordelagtigt
Renseanlæg
 • Strategi: Bibeholdelse af decentral renseanlægsstruktur.
 • Vurdere muligheden for etablering af udløbsledning fra Præstø Renseanlæg.
 • Fuld renovering af Kalvehave Renseanlæg i 2021-2024.
 • Indpumpning af spildevand fra Bårse til Præstø Renseanlæg i stedet for som i dag til Vordingborg Renseanlæg, når Bårse by er blevet separatkloakeret.
Det åbne land
 • Undersøgelse og påbud om forbedret spildevandsrensning for ca. 800 ejendomme i 2021-2030.
 • Kloakering af 26 landsbyer og husklynger i det åbne land i 2021-2032.
 • Kloakering af ca. 140 ejendomme ved Stege Nor i 2022-2024.