Spring til indhold

Sektorplaner

Vandforsyningsplan

I Vandområdeplan 2015-2021 er udpeget områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), områder med drikkevandsinteresser (OD), følsomme indvindingsområder med angivelse af hvilken type forurening de er følsomme overfor, eksempelvis nitratfølsomme indvindingsområder, indsatsområder, hvor der er behov for en særlig indsats til at beskytte drikkevandsinteresser.

De ovennævnte områder revideres i takt med, at der opnås ny viden i forbindelse med statens grundvandskortlægning. Denne kortlægning sker i områder indenfor OSD og i indvindingsoplande til almene vandforsyninger udenfor OSD.

Vordingborg Kommune udarbejder indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse ud fra Naturstyrelsens grundvandskortlægning.

Vordingborg Kommune har vedtaget Vandforsyningsplan 2014, som fastlægger den fremtidige forsyningsstruktur og forsyningsområder for de vandværker, der skal indgå i den fremtidige vandforsyning.

Klimatilpasningsplan

Klimatilpasningsplanen for Vordingborg Kommune fra 2012 er revideret og indarbejdet i Kommuneplan 2018-2030.