Spring til indhold

Lokal afledning af regnvand

Som et supplement til anvendelsen af kloakledninger er der i de seneste år sat fokus på at introducere kloaktiltag, hvor regnvandet håndteres lokalt. Dette benævnes LAR (Lokal Afledning af Regnvand).

Lokal afledning af regnvand er en stadig mere udbredt metode til at håndtere regnvand fra tagafløb og befæstede arealer på. Princippet er at bortlede, forsinke, fordampe, nedsive eller genanvende regnvandet der, hvor det falder. LAR-løsninger kan, sammen med andre tiltag, være med til at mindske mængden af regnvand i kloaksystemet og dermed reducere risikoen for oversvømmelser.

Den bedste samlede løsning er ofte en løsning, hvor der anvendes forskellige typer af lokal afledning af regnvand i kombination med kloakledninger. Lokal afledning af regnvand kan typisk anvendes i forbindelse med kloakrenoveringsprojekter, byfornyelse eller ved nye udstykninger.

Vordingborg Kommune har valgt at sætte fokus på anvendelse af LAR ved kloakfornyelsesprojekter, byfornyelse og nyudstykninger.

Eksempler på lokal afledning af regnvand

Lokal afledning af regnvand omfatter overordnet set følgende:

  • Bortledning af regnvandet.
  • Forsinkelse af regnvandet.
  • Nedsivning eller fordampning af regnvandet på offentligt areal.
  • Nedsivning eller fordampning af regnvandet på privat areal.

Bortledning af regnvand

Bortledning af regnvandet kan eksempelvis ske ved hjælp af vandrender.

Billeder der viser forskellige former for bortledning af regnvand

Forsinkelse af regnvand

Forsinkelse af regnvandet kan ske i lavninger eller i bassinanlæg.

Billeder der viser forsinkelse af regnvand

Nedsivning af regnvand i det offentlige rum

Nedsivning eller fordampning af regnvandet på offentligt areal kan typisk foretages ved etablering af vejbede, faskineanlæg eller permeable belægninger.

billeder der viser nedsivning af regnvand i det offentlige rum

Nedsivning af regnvand på privat areal

Nedsivning eller fordampning af regnvandet på privat areal kan typisk ske ved etablering af faskineanlæg eller regnvandsbede.

billede af nedsivning af regnvand på private arealer

Lokal afledning af regnvand kan med fordel integreres i planlægningen og supplere andre temaer i planlægningen. Således kan etablering af vejbede kombineres med fokus på trafiksikkerhed, faskiner kan kombineres med ønske om øget grundvandsdannelse og vandrender og bassinanlæg kan kombineres med byforskønnelse og rekreative zoner.

Status

Med vedtagelsen af lokalplanen for Antonibakken i den vestlige del af Præstø i 2018 satte Vordingborg Kommune fokus på anvendelsen af lokal afledning af regnvand i fremtidige boligudstykninger.

I lokalplanen for Antonibakken er det således ønsket at integrere lokal afledning af regnvand i nye områder, så det indgår både som en teknisk håndtering af regnvand og som en naturlig rekreativ del de grønne områder.

Det er hensigten, at regnvand fra Antonibakken skal håndteres i de grønne områder. Målet er, at både hverdagsregn og skybrudsregn tilbageholdes og forsinkes i lavninger i terrænet og ikke bidrager til oversvømmelsesproblemer i Præstø. Fra lavninger skal vandet i størst muligt omfang nedsives til grundvandet.

illustration af byggegrundene på Antonibakken
De første byggegrunde er i 2020 til salg på Antonibakken.

Plan

Vordingborg Kommune ønsker, at lokal afledning af regnvand skal integreres i kloakfornyelse, byfornyelse og lokalplanplanlægning som et naturligt redskab til håndtering af regnvand på lige fod med etablering af kloakledninger til bortledning af regnvand.

Projekter, hvor lokal afledning af regnvand kan være aktuel

  • Renovering og fornyelse af kloakanlæg.
  • Separatkloakering af fælleskloakerede områder.
  • Lokalplanlægning.
  • Renovering af offentlige bygninger, institutioner og områder.

Det er hensigten, at Vordingborg Forsyning og Vordingborg Kommune forud som optakt til planlægning af større projekter sammen vil vurdere og undersøge mulighederne for anvendelse af LAR og nedsivning i de pågældende projekter.

Administrationsforhold vedrørende tilladelse til nedsivning af regnvand er beskrevet i kapitel 4.10.2 ”Administration – Administrationsforhold ved nedsivning – Nedsivning af regnvand”.