Spring til indhold

Serviceniveau

I dette afsnit er defineret det serviceniveau, der kan forventes inden for kloakforsyningsområdet.

Vand fra grundejer til spildevandsforsyning

Afledningsforhold fra en privat matrikel (ejendom eller virksomhed) og til spildevandsforsyningens kloaksystem er beskrevet i "Vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg" og i Spildevandskomiteens skrift nr. 27 "Funktionspraksis for afløbssystemer under regn".

På baggrund heraf er det fastlagt, at en grundejer skal kunne aflede sit spildevand fra stueplan ved gravitation, og at det som et led i forsyningspligten er forsyningen, der skal betale de foranstaltninger, der er nødvendige for, at grundejeren kan aflede sit spildevand fra stueplan ved gravitation.

Det vil sige, at det ved lavtliggende huse i forhold til vejniveau er forsyningen, der skal finansiere og etablere en eventuel pumpestation.

Hvis der er brug for særlige foranstaltninger for at lede spildevandet fra kælderplan - eksempelvis en pumpe - eller en kontraventil/højvandslukker for at forhindre tilbagestuvning, er det alene grundejeren, der har ansvaret og udgifterne hertil.

Serviceniveau vedrørende afledningsforhold fra grundejer til spildevandsforsyningen

  • En grundejer har ret til at kunne aflede spildevand fra stueplan ved gravitation.
  • En grundejer har selv ansvaret for afledning af spildevand fra kælderniveau - herunder også ansvar for selv at sikre mod opstuvning i kælder.

Vand i spildevandsforsyningens kloaksystem

Forsyningen er som udgangspunkt ansvarlig for, at det forsyningsejede kloaksystem er dimensioneret korrekt og fungerer forsvarligt, så det ikke giver anledning til oversvømmelse.

Det kan imidlertid ikke kræves, at et kloaksystem skal dimensioneres således, at oversvømmelser er udelukket under alle tænkelige forhold. Uanset hvor meget kloaksystemet udbygges, kan det ikke undgås, at der vil forekomme ekstremt kraftige regnskyl, som vil forårsage oversvømmelser.

Det er således ikke muligt at undgå opstuvninger og oversvømmelser i forbindelse med alle regnhændelser, men omfanget kan nedbringes til et niveau, der kan accepteres.

Spildevandskomiteen, der er en komite under Ingeniørforeningen i Danmark, udgav i 2005 Skrift nr. 27 ”Funktionspraksis for afløbssystemer under regn”, som definerer en ny fælles dansk praksis for dimensionering af kloaksystemer under regn. De kloakanlæg, der er etableret før 2005, er dimensioneret efter de retningslinjer, der var gældende på daværende tidspunkt.

Funktionskrav til regn- og fællesledninger etableret efter 1. januar 2006

  • Fælleskloakledninger dimensioneres for en gentagelsesperiode for opstuvning til terræn på 10 år.
  • Regnvandskloakledninger dimensioneres for en gentagelsesperiode for opstuvning til terræn på 5 år.

Funktionskrav til regn- og fællesledninger etableret før 1. januar 2006

  • Fælleskloakledninger dimensioneres for en gentagelsesperiode for fuldt løbende rør på 2 år.
  • Regnvandskloakledninger dimensioneres for en gentagelsesperiode for fuldt løbende rør på 1 år.

En gentagelsesperiode på 10 år for opstuvning til terræn betyder, at der set over mange år gennemsnitligt vil forekomme en regnhændelse en gang hvert 10. år i det pågældende område, som vil give så meget nedbør, at der vil være vand på terræn. Det er ikke en garanti for, at der vil gå 10 år før den næste store regnhændelse indtræffer.

Beregningsmetode ved dimensionering af kloakledninger er beskrevet under afsnit 4.3 ”Dimensionering af kloakanlæg”.

Forskellen mellem de to funktionskrav

Før 2005 var fokus på ledningernes bortledningsevne baseret på en forholdsvis enkel dimensioneringsmetode, som kunne håndteres ved håndberegning.

I takt med at der er kommet forbedrede muligheder for at beregne dimensionering af kloakledninger ud fra hydrauliske dynamiske modeller og i takt med et øget fokus på oversvømmelser, så er der i Spildevandskomiteens Skrift nr. 27 angivet et funktionskrav, som er baseret på den oplevede oversvømmelseshændelse i stedet for fuldtløbende kloakrør.

I Skrift nr. 27 er der angivet følgende vedrørende de to funktionskrav:
"Der kan ikke opstilles en almengyldig regel som sammenknytter T= 2 år for udnyttelse af fuldtløbende rør, som har været reglen for fællessystemer, og T = 10 år for opstuvning til terræn, som er de anbefalede minimumskrav for fællessystemer. Lokale forhold vil give store udsving i denne sammenhæng. Det er imidlertid en almindelig opfattelse efter mange beregninger og erfaringer, at opstuvning til ledningstop hvert andet år og opstuvning til terræn hvert 10. år, udgør en generel sammenhæng, der udtrykker det samme serviceniveau."

 

Håndtering af skybrud

Ansvaret for håndtering af regnvand i det offentlige rum afhænger af om der er tale om en hverdagsregn eller ekstremregn/skybrud.

Illustration af hverdagsregn og ekstremregn

For kloakledninger etableret efter 2005 skal kloaksystemet i de fælleskloakerede områder kunne håndtere en regnhændelse med en gentagelsesperiode på op til 10 år og i de separatkloakerede områder en regnhændelse på op til 5 år.

Ved ekstremregn kan regnvandet ikke længere være i kloaksystemet. Derfor begynder vandet fra ejendomme, veje og grønne områder at løbe på overfladen.

Der er ingen lovgivning, som beskytter borgerne mod skader ved oversvømmelse under kraftig regn. Her er det borgernes eget ansvar at beskytte deres ejendomme mod vandet. Hvis der er tale om at beskytte menneskeliv, miljø eller væsentlige samfundsmæssige interesser træder beredskabet i kraft jf. Beredskabsloven.

Vordingborg Kommune og Vordingborg Forsyning har således ikke ansvar for at etablere anlæg, som kan fjerne risikoen for skybrud.

Med den seneste revision af spildevandsbekendtgørelsen er der åbnet op for, at kommuner og forsyninger kan vurdere og etablere klimatilpasningstiltag som en del af større projekter.

Vordingborg Kommune har med Spildevandsplan 2021-2032 fastlagt, at offentlig klimatilpasning udføres, når det er samfundsøkonomisk fordelagtigt, og udføres som udgangspunkt kun, når kommunen og/eller forsyningen alligevel udfører projekter med væsentlige ændringer i infrastrukturen og/eller gravearbejder. Det omfatter blandt andet kloakfornyelsesprojekter, separatkloakering af fælleskloakerede områder, byfornyelse og lokalplanlægning.

I kapitel 5.5 ”Forsyningsanlæg – Klimatilpasning” er angivet en nærmere beskrivelse af klimatilpasning.

Kommunikation og formidling

En vigtig del af et oplevet godt serviceniveau er kommunikationen mellem borgerne og forsyningen eller kommunen.

Serviceniveau vedrørende kommunikation

  • Borgere og virksomheder skal have mulighed for nemt at kunne få informationer om spildevandsrelaterede forhold via pjecer, nyhedsportal etc. på Vordingborg Forsynings hjemmeside.
  • Berørte borgere orienteres forud for planlagte anlægsarbejder.
  • Vordingborg Kommune og Vordingborg Forsyning er ved kontakt behjælpelig med spørgsmål indenfor spildevandshåndtering.