Spring til indhold

Hvem ejer kloakken

I det følgende beskrives grænseflader mellem forsyningsejet og privat kloak.

Forsyningsejet og privat kloak

I Vordingborg Kommune er følgende gældende om snitflade mellem forsyningsejet og privat kloak.

Grænse mellem forsyningsejet og privat kloak

Vordingborg Forsyning driver og vedligeholder hovedkloaksystemet fra det offentlige rum og frem til skelgrænsen for en ejendom. Grundejeren har ansvaret for kloaksystemet på egen grund - regnet fra skellet og ind.

Dette er illustreret i nedenstående figurer, hvor den blå streg angiver grænse mellem forsyningsejet kloak og privatejet kloak.

Illustration der viser grænsen mellem forsyningsejet og privat ejet kloak

I enkelte tilfælde er ovenstående ikke gældende. Ved private udstykninger, hvor det er valgt at etablere et privat kloaksystem, som ikke efterfølgende er overdraget til Vordingborg Forsyning, er grænsen mellem den forsyningsejede og den private kloak som udgangspunkt ved overgangen til området.

I områder, hvor en hovedkloakledning, som håndterer spildevandet fra flere matrikler, krydser ind over en privat grund, har Vordingborg Forsyning som udgangspunkt drift og vedligehold af hovedkloakken.

Ejerforhold ved skelbrønde

Ved nyudstykninger etablerer Vordingborg Forsyning som udgangspunkt en skelbrønd for spildevand. Der etableres som udgangspunkt ikke skelbrønd for regnvand.

Skelbrønden tilhører som udgangspunkt altid ejendommen, som dermed også har ansvaret for vedligeholdelse af denne – på samme vis som med ledningssystemet inde på den private grund.

I forhold til afhjælpning af akutte problemer anbefales det, at skelbrønde som udgangspunkt bør være frilagte og ikke dækket af fliser, blomsterbede og så videre.

Som optakt til kloakundersøgelser eller renovering/omlægning af kloakledninger kan Vordingborg Kommune eller Vordingborg Forsyning have behov for at inspicere og eventuelt indmåle skelbrønde.

De berørte grundejere vil her først blive skriftligt orienteret herom. Hvis skelbrønden ligger under terræn, skal grundejeren selv frilægge brønden før kommunen eller forsyningen kommer på tilsyn. Dernæst indmåles skelbrønden enten af forsyningens folk eller en landinspektør.

Ejerforhold ved minipumpestationer

I de tilfælde, hvor det er nødvendigt at bortpumpe spildevandet fra en matrikel, så er det Vordingborg Forsyning, som etablerer, driver og vedligeholder minipumpestationen. Dette er specielt tilfældet ved spildevandskloakering af ejendomme i det åbne land.

Grundejeren skal i disse tilfælde tåle, at der etableres en minipumpestation på grunden med elforsyning fra ejendommen. Minipumpestationen tinglyses på ejendommen.

Ejerforhold ved vejbrønde

Ved etablering af veje i byområder indenfor kloakoplande etableres der normalt en vejafvanding, der tilsluttes kloakken. Afvandingen består af vejbrønde med tilhørende stikledninger til hovedkloakken.

Vejafvandingen er en del af vejanlægget, så drift og vedligeholdelse af vejbrønde og stikledninger påhviler vejejer, som er kommune eller stat ved offentlige veje og typisk grundejerforening eller grundejerne ved de private fællesveje.

Det er ligeledes staten eller kommunen, der er ansvarlig for oprensning af vejbrønde på offentlige veje, og typisk grundejerforening eller grundejerne, der er ansvarlig for oprensning af vejbrønde på de private fællesveje.

Ejerforhold ved vejkloakanlæg

De fleste steder løber overfladevand fra vejanlæggene og overfladevand fra private ejendomme/erhverv/institutioner m.m. (fra tage og befæstede arealer) til hovedkloakledningen, hvor det sammen ledes videre til eksempelvis bassinanlæg, renseanlæg eller udløb.

Her har Vordingborg Forsyning som udgangspunkt ansvaret for etablering, drift og vedligehold af hovedkloakledningen.

Ledningsanlæg, der udelukkende har til formål at afvande vejanlæg, er ikke Vordingborg Forsynings anlæg, hverken i eller udenfor de kloakerede områder. I disse tilfælde er det vejejeren, der har ansvaret for etablering, drift og vedligehold af ledningsanlægget

Dette kan eksempelvis være tilfældet indenfor spildevandskloakerede områder, hvor overfladevand fra de enkelte ejendomme håndteres lokalt, mens vejvandet bortledes i eget ledningsanlæg.