Spring til indhold

Overordnede strategier

Inden for spildevandsområdet arbejdes der med langsigtede strategier for udskiftning af kloaksystemerne og rensningen af spildevandet.

Strategi for rensning af spildevandet

Den nuværende decentrale renseanlægsstruktur med 11 forsyningsejede større renseanlæg ønskes bibeholdt.

I forbindelse med kloakering af Viemose N. er det dog hensigten at nedlægge Viemose Erhvervsområde Renseanlæg og pumpe spildevandet herfra til Kalvehave Renseanlæg.

Det er endvidere hensigten at pumpe spildevandet fra Bårse til Præstø Renseanlæg i stedet for som nu til Vordingborg Renseanlæg, når fællessystemet i Bårse er blevet omlagt til separatsystem. Bårse hører naturligt til vandområdesystemet til Præstø Fjord og ikke til området ved Vordingborg.

Strategi for renovering af kloaksystemet

I Kommuneplan 2018-2030 er det angivet ved retningslinje 34.4, at ”Der skal ske mest mulig separering af spildevand og regnvand”.

Der arbejdes med en kloakrenoveringsstrategi, hvor de eksisterende fællessystemer udskiftes til separatsystem efterhånden som fællessystemet er udtjent eller hvor det ud fra andre hensyn er fordelagtigt. Udskiftningen af fællessystemet forventes at løbe ud over tidshorisonten for Spildevandsplan 2021-2032.

Strategien med at omlægge de fælleskloakerede områder til separatsystem er grundlæggende baseret på et ønske om at klimatilpasse kloaksystemet, sikre en optimal forsyningssikkerhed og forbedre vandmiljøet.

Fordele ved at omlægge kloakken fra et fællessystem til et separatsystem

  • Klimatilpasning af kloakledningerne, så de bedre kan håndtere fremtidige regnhændelser.
  • Reducere risikoen for kælderoversvømmelser ved kraftige regn.
  • Reducere vandmængderne, der skal transporteres til og renses på renseanlæggene.
  • Forbedre vandmiljøet ved at reducere eller fjerne forureningspåvirkningen fra overløb.
  • Forbedre grundvandsdannelsen lokalt ved at bibeholde regnvandet i nærområdet.
  • Anvende det opsamlede regnvand som en rekreativ del af bybilledet ved at etablere grønne oaser med regnvandsbassiner/søer.