Spring til indhold

Lovgrundlag

Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til retningslinjerne i Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen. Derudover er der en række love, bekendtgørelser og vejledninger, som danner basis for administrationen på spildevandsområdet.

Love, bekendtgørelser og vejledninger som er basis for administrationen på spildevandsområdet

  • Lov om miljøbeskyttelse.
  • Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber.
  • Lov om afgift af spildevand.
  • Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
  • Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.
  • Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål.
  • Bekendtgørelse af lov om planlægning.
  • Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v.
  • Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
  • Vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg.