Spring til indhold

Kloaksystem

Kloaksystemet i Vordingborg Kommune består generelt af hovedledningsanlæg, brønde og stikledninger. Derudover er der også pumpestationer, sparebassiner, regnvandsbassiner og overløbsbygværker.

I det følgende er beskrevet kloaksystemet i Vordingborg Kommune i dag.

Derudover sættes der fokus på de kommende års planer indenfor kloakfornyelse - herunder udskiftning af kloaksystemet i de fælleskloakerede områder til separatsystem, nykloakeringer og kloakering af ejendomme i det åbne land.

Hvad er et kloaksystem

Der findes overordnet set 3 forskellige typer af kloakering.

Fællessystem

I et fælleskloakeret system løber spildevand og regnvand til samme kloakledning for at blive renset på et renseanlæg. I de ældre kloakerede områder fra før 1970'erne blev kloakanlæggene ofte etableret som fælleskloak.

De fælleskloakerede ledningsanlæg kan blive hydraulisk overbelastet ved kraftige regn. Ved større regnskyl er det derfor ofte nødvendigt at aflaste en del af vandet i kloaksystemet til det nærmeste vandløb eller sø. Dette sker via et overløbsbygværk.

Separatsystem

I de sidste 30-40 år er mange kloakanlæg blevet lavet som separatsystem. Ved separatkloakering løber spildevandet og regnvandet i hver sin ledning (kaldet 2 strenget kloaksystem). Spildevandet ledes til renseanlægget, mens regnvandet afledes til den nærmeste recipient - eventuelt via et regnvandsbassin.

Separatsystemet har den fordel, at der ikke er risiko for kælderoversvømmelser ved kraftige regnskyl, og det er miljømæssigt en god løsning, da der ikke kan ske aflastning af opblandet spildevand.

Spildevandssystem

Ud over separatsystem er der i de seneste årtier også lavet en del spildevandskloakering.

Ved denne metode er det kun spildevandet fra en ejendom, der ledes til kloaksystemet. Grundejeren sørger selv for at håndtere regnvandet inde på egen grund.

Det sker typisk ved at lede regnvandet til en nedgravet faskine eller tilsvarende. Spildevandssystemet har den fordel, at der ikke er risiko for kælderoversvømmelser ved kraftige regnskyl, og det er miljømæssigt en god løsning, da regnvandet bliver i nærområdet.

Illustration af et fællessystem og et separatsystem

Vordingborg Forsynings kloaksystem

Status

Vordingborg Forsyning ejer, driver og vedligeholder samlet ca. 870 km. hovedkloakledninger.

Graf der viser hvor manga km spildevandsledning, regnvandsledning og fællesledning vordingborg forsyning ejer

Der er klart flest spildevandsledninger (ca. 62 %), mens fælleskloaksystemet kun udgør ca. 12 % af de samlede kloakledninger. Denne andel er i disse år faldende, fordi der er sat fokus på at omlægge kloaksystemet i de fælleskloakerede områder til separatkloakering.

Den ældste del af ledningsanlægget i Vordingborg Kommune er etableret i 1950’erne, og herefter er anlægget udbygget i takt med byudviklingen.

Godt 50 % af kloaksystemet er lavet i perioden fra 1960 til 1989. Ca. 37 % af det samlede ledningsanlæg er etableret i perioden fra 1990 og frem til i dag.

Der udføres TV-inspektion i forbindelse med den løbende ledningsrenovering og saneringsprojekter for konkrete områder, men der er ikke TV-inspektion af det samlede anlæg. Der foreligger derfor ikke et komplet billede af ledningsanlæggets tilstand.

Kloaksystemet omfatter endvidere ca. 300 pumpestationer, mere end 50 bassinanlæg og 43 overløbsbygværker.

Foto der viser en pumpestation og et regnvandsbassin

Plan

Ledningsanlægget vil løbende blive udbygget i forhold til de planlagte kloakoplande og der vil blive udført sanering af ledningsanlægget ved separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede oplande.

Hovedopgaver i den kommende spildevandsplanperiode
 • Separatkloakering af fælleskloakerede områder i en række byer.
 • Kloakering af nye udstykninger i henhold til kommuneplanen.
 • Kloakering af ejendomme og mindre landsbyer i det åbne land.
 • Integrere klimatilpasning i kloakprojekter, byfornyelse etc.
 • Sætte fokus på anvendelse af LAR (lokal afledning af regnvand).
 • Undersøgelse og overvågning af overløbsbygværker.
 • Opsporing og reduktion af uvedkommende vand.

Kloakering af nyudstykninger

Kloakering af nyudstykninger omfatter etablering af nye hovedkloakledninger i byggemodninger udpeget i kommuneplanen og udføres i takt med byudviklingen i perioden 2021-2032.

Tabel der viser kloakering i forbindelse med byggemodning
By Område Oplandsnr. Oplandstype Kloakering
Allerslev Ved Mønsvej 228-01.3 Blandet bolig og erhverv Separatkloak
Allerslev Ved Mønsvej 228-01.4 Blandet bolig og erhverv Separatkloak
Allerslev Ved Enghavevej 228-01.6 Blandet bolig og erhverv Separatkloak
Allerslev Ved Mønvej 228-01.10 Blandet bolig og erhverv Separatkloak
Bakkebølle Strand Ved Fredskovvej 104-04 Sommerhusområde Spildevandskloak
Bogø Ved Møllevænget 309-10 Rekreativt - Ridebane Spildevandskloak
Borre Ved Bøgebjergvej 302-06 Erhverv Spildevandskloak
Bårse Ved Næstvedvej 224-01.3 Bolig Separatkloak
Bårse Ved Fredensvej 224-02.1 Bolig Separatkloak
Bårse Ved Præstegårdsvej 224-03.1 Bolig Separatkloak
Bårse Bårse Nord 224-06.2 Erhverv Separatkloak
Feriecenter Feriecenter, Hjelm Bugt 301-52 Rekreativt - Feriecenter Spildevandskloak
Fællesskov Strand Toftevej / Hovedskovvej 301-45.2 Sommerhusområde Spildevandskloak
Jungshoved Ved Jungshovedvej 237-01.2 Blandet bolig og erhverv Separatkloak
Jungshoved Ved Jungshovedvej 237-02.2 Blandet bolig og erhverv Separatkloak
Jungshoved Ved Mislehøjvej 237-02.3 Blandet bolig og erhverv Separatkloak
Kalvehave Ved Præstøvej 446-04 Bolig Separatkloak
Klintholm Havn Ved Kraneledvej 303-03 Erhverv Separatkloak
Lendemarke Ved Rødkildevej 301-50.4 Offentlige formål Separatkloak
Lundby Ved Lundby Hovedgade 117-07 Bolig Separatkloak
Mern Ved Gl. Præstøvej 408 Bolig Spildevandskloak
Mern Ved Jungshovedvej 411-02.2 Bolig Separatkloak
Mern Ved Lilliendalsvej 411-04 Bolig Separatkloak
Mern Ved Præstevænget 411-05 Offentlige formål Separatkloak
Mern Ved Aavej 411-06 Bolig Separatkloak
Mern Ved Kalvehavevej 412-01 Offentlige formål Separatkloak
Neder Vindinge Møllegården 102-07.6 Erhverv Separatkloak
Neder Vindinge Møllegården Midt 102-07.7 Rekreativt - Boldbaner Separatkloak
Neder Vindinge Møllegården Nord 102-07.8 Rekreativt - Boldbaner Separatkloak
Neder Vindinge Ved Ndr. Vindingevej 110-07 Bolig Separatkloak
Nyråd Ved Græsbjerg 102-04.6 Bolig Separatkloak
Nyråd Ved Bakkebøllevej 103-02.2 Offentlige formål Spildevandskloak
Nyråd Ved Clemensmindevej 105-04 Bolig Separatkloak
Nyråd Ved Rævebakken 105-05 Bolig Separatkloak
Præstø Ved Jernbanevej 201-16.8 Center Separatkloak
Præstø Ved Jernbanevej 201-16.9 Center Separatkloak
Præstø Ved Jernbanevej 201-16.10 Center Separatkloak
Præstø Ved Christinelundvej 201-20.2 Bolig Separatkloak
Præstø Ved Jungshovedvej 201-22 Bolig Spildevandskloak
Skibinge Ved Abildhøjvej 218-01.2 Blandet bolig og erhverv Separatkloak
Stege Ved Ulvshalevej 301-16 Erhverv Separatkloak
Stege Ved Nymarksvej 301-17 Bolig Spildevandskloak
Stege Ved Klintevej 301-20 Bolig og Rekreativt Separatkloak
Stensved Ved Mønsvej 450-10 Erhverv Spildevandskloak
Stensved Ved Stivænget 450-11 Bolig Separatkloak
Stensved Ved Parkvej 450-12 Bolig Separatkloak
Svinø Ved Svinøvej 130-01.2 Blandet bolig og erhverv Spildevandskloak
Ugledige Ved Lydehøjvej 229-04 Blandet bolig og erhverv Spildevandskloak
Ugledige Ved Ugledigevej 229-11 Blandet bolig og erhverv Spildevandskloak
Ugledige Ved Ugledigevej 229-12 Blandet bolig og erhverv Spildevandskloak
Ugledige Ved Ugledigevej 229-13 Blandet bolig og erhverv Spildevandskloak
Ørslev Ved Fragevej 108-02.5 Bolig Separatkloak
Ørslev Ved Motorvej Syd 108-05.1 Rekreativt Golfbane Spildevandskloak

Det noteres, at erhvervsområde 450-10 ved Stensved er angivet til spildevandskloakeret og med lokal afledning/nedsivning af regnvand. Dette kan blive ændret til separatkloakering i stedet i forbindelse med detailprojekteringen.

Separatkloakering af fællessystemet

Status

Der er etableret fælleskloaksystem i 21 byområder i Vordingborg Kommune.

Kort der viser etablering af fælleskloaksystem i 21 byområder

Der er i Vordingborg Kommune samlet ca. 618 hektar fælleskloakeret opland og ca. 106 km. hovedkloak, som modtager både regn og spildevand.

Vordingborg Forsyning har siden 2013 gennemført omlagt kloaksystemet fra fællessystem til separatsystem i Mern, Allerslev og Lundby.

Plan

Vordingborg Kommune og Vordingborg Forsyning har udarbejdet en samlet handlingsplan for separatkloakering af de fælleskloakerede områder i de kommende år.

Handlingsplan for separatkloakering af fælleskloakerede områder

Planperioden 2021-2024
 • Bårse.
 • Køng.
 • Langebæk.
 • Lendemarke Syd.
 • Nyråd.
 • Vordingborg (ved Aarsleffsgade)
Perspektivperioden 2025-2032
 • Lendemarke Nord
 • Præstø.
 • Præstø Overdrev.
 • Svinø.
 • Vordingborg Nordhavn.
Efter 2032
 • Øvrige.

Overløbsbygværkerne i Køng er udpeget i Vandområdeplan 2015-2021. Det ønskes i starten af planperioden endeligt afklaret om vandkvaliteten i vandløbet fortsat er dårlig og om det skyldes påvirkningen fra overløbene. Resultatet af undersøgelserne kan bevirke en fremrykning eller udskydelse af separatkloakeringen i Køng. Den endelige tidsplan for separatkloakering i Køng er derfor ikke fastlagt på nuværende tidspunkt.

Handlingsplanen vil løbende blive evalueret . Udefrakommende forhold som fjernvarmeprojekter, andre ledningsejere, etablering af badefaciliteter etc. kan indvirke på tidsplanen for separat-kloakering af de fælleskloakerede områder.

I nedenstående er vist de fælleskloakerede områder, som planlægges separatkloakeret i plan- og perspektivperioden – markeret med rødt.

Kort der viser fælleskloakerede områder, som planlægges separatkloakeret i plan- og perspektivperiodenKort der viser fælleskloakerede områder, som planlægges separatkloakeret i plan- og perspektivperioden
Områderne er:

Bårse - Kalvehave - Køng - Langebæk - Lendemarke - Nyråd - Vordingborg - Præstø - Præstø Overdrev - Svinø - Vordingborg Nordhavn.

Delvis separatkloakering

I centerområderne i de større byer Vordingborg, Stege og Præstø kan det vise sig at være både anlægsteknisk for kompliceret og økonomisk for dyrt at gennemføre en fuld separatkloakering.

Det er således en mulighed, at separatkloakeringen disse steder suppleres/kombineres med en delvis separatkloakering, hvor der fokuseres på at frakoble regnvand fra vejarealer, fortove og forsider af ejendomme og bortlede det i nye separate regnvandsledninger. Regnvand fra bagsiden af ejendommene og eventuelle baggårde vil her fortsat kunne ledes til den eksisterende fællesledning eller alternativt nedsives, hvis dette er muligt.

Dette er blandt andet en mulighed i Præstø nord for Tubæk, hvor dele af det fælleskloakerede opland sandsynligvis er kompliceret at separatkloakere fuldt ud.

 

Videreførelse af kloakering af landsbyer og husklynger i det åbne land

I Spildevandsplan 2013-2024 var planlagt kloakering af en række landsbyer, husklynger og ejendomme i det åbne land. Kloakeringen er fastlagt med henblik på at forbedre spildevandsrensningen fra ejendomme i det åbne land. Nogen af disse oplande afventer fortsat kloakering og videreføres derfor i Spildevandsplan 2021-2032. Områderne er markeret med rødt i nedenstående.

Kort der viser de landsbyer hvor der er planlagt kloakeringKort der viser de landsbyer hvor der er planlagt kloakeringKort der viser de landsbyer hvor der er planlagt kloakering

Områderne er:

Svinø (130-02) - Køng (120-08 og 120-03.9) - Lundby (119-03.2) - Øst for Neble (126-02) - Præstø (201-20.3) - Præstø (201-14.6) - Lundegård (231-01.6 og 231-01.7) - Sandvig (422) - Kindvig Strand (427) - Kindvig (426-01) - Sageby (428) - Balle (430) - Viemose (449) - Stårby (404-01) - Røstofte (402-01) - Ørslev (108-02.4) - Bjergemarken (121-01) - Nord for Vordingborg (107-02) - Iselingen Gods (101-05.2) - Stuby (110-06.3) - Langebæk (440-03 og 440-04) - Gammel Kalvehave (442-03) - Gammel Kalvehave (442-03) - Råbylille Strand (304-02) - Udby, Møn (3018-01) - Fællesskov Strand (301-45.1)

De angivne områder spildevandskloakeres på nær 2 områder i Lundegård, som separatkloakeres. I de områder, som spildevandskloakeres, skal grundejerne fortsat selv håndtere og aflede regnvand på egen grund.

Området i Røstofte forventes kloakeret i planperioden 2021-2024. Der er ikke fastsat en endelig tidsplan for kloakering af de øvrige områder. For området ved Fællesskov Strand er det gældende, at de omkringliggende ejendomme (markeret med rød) først kloakeres, når sommerhusområdet syd for Fællesskov Strand (markeret med grå) kloakeres.

De berørte grundejere vil udover orientering via Spildevandsplan 2021-2032 endvidere blive orienteret i god tid forud for kloakeringen.

Procedure ved kloakering i det åbne land

 • Udarbejdelse af tillæg til spildevandsplanen i nødvendigt omfang.
 • Udsendelse af orienteringsbrev til grundejere med information om kloakering.
 • Afklaring af spørgsmål og ønsker fra grundejere (blandt andet placering af pumpestation).
 • Etablering af forsyningsejet kloaksystem.
 • Påbud om tilslutning af spildevand fra ejendomme.
 • Tilslutning af spildevand fra ejendom.

I kapitel 4.8.5 ”Administration - Forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Kloakering af ejendomme i det åbne land” er beskrevet administrationsforhold ved påbud om kloakering.

Kloakering af ejendomme i det åbne land

Vordingborg Kommune påtænker som en del af Spildevandsplan 2021-2032 at kloakere en ca. 140 ejendomme langs Stege Nor. Kloakering af ejendommene påregnes igangsat i perioden 2022-2024. Ejendommene er markeret med rødt i nedenstående.

Kort der viser kloakering af ejendomme langs Stege Nor

Ejendommene spildevandskloakeres og skal fortsat selv håndtere regnvand på egen grund.

Procedure ved kloakering i det åbne land

 • Udarbejdelse af tillæg til spildevandsplanen i nødvendigt omfang.
 • Udsendelse af orienteringsbrev til grundejere med information om kloakering.
 • Afklaring af spørgsmål og ønsker fra grundejere (blandt andet placering af pumpestation).
 • Etablering af forsyningsejet kloaksystem.
 • Påbud om tilslutning af spildevand fra ejendomme.
 • Tilslutning af spildevand fra ejendom.

I kapitel 4.8.5 ”Administration - Forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Kloakering af ejendomme i det åbne land” er beskrevet administrationsforhold ved påbud om kloakering.

Overløbsbygværker

I fællessystemet ledes spildevandet og regnvandet til samme ledningsanlæg. Det bevirker, at det under større regnskyl kan være nødvendigt at aflede en del af vandet i kloaksystemet til den nærmeste recipient. Dette sker for at undgå, at kloaksystemet under regn bliver så overbelastet, at der er risiko for, at vandet stuver op i kloakken til eksempelvis terræn eller kældre. Afledningerne sker via overløbsbygværker.

Principskitse og billede af overløbsbygværk

Overløbsbygværkerne er forsynet med rist og skumkant.

Ved nogle af overløbsbygværkerne er der endvidere tilsluttet bassinanlæg (sparebassin). Når kloaksystemet under regn er ved at blive overbelastet afledes vandet til bassinanlægget i stedet for til vandløbet eller søen. Når der igen er plads i kloaksystemet kan vandet fra bassinet ledes tilbage til kloakken.

Status

Der er i alt 43 overløbsbygværker i kloaksystemet i kommunen. Antallet af overløbsbygværker er de seneste år reduceret i takt med, at kloaksystemet er blevet omlagt fra fællessystem til separatsystem i en række byer. Der er blandt andet blevet nedlagt overløbsbygværker i Allerslev, Lundby og Mern.

Vordingborg Forsyning har i 2019-2020 opsat måleudstyr på udvalgte overløbsbygværker med henblik på at fastlægge, hvor ofte og hvor længe de er i funktion under regn.

Plan

Strategien med at omlægge fællessystemet til separatsystem videreføres i de kommende år. I forbindelse hermed vil en del af overløbsbygværkerne løbende blive nedlagt. Det omfatter blandt andet overløbsbygværkerne i Bårse, Kalvehave, Lendemarke etc. I kapitel 5.3.4 ”Forsyningsanlæg – Kloaksystem - Separatkloakering af fællessystemet” er beskrevet, hvilke fælleskloakerede områder der påtænkes omlagt til separatsystem i de kommende år.

På baggrund af erfaringerne med overvågning af udvalgte overløbsbygværker vil Vordingborg Forsyning udarbejde en plan for opsætning af måleudstyr på overløbene. Der afsættes et årligt rammebeløb til gennemgang af overløbsbygværkerne og etablering af overvågning på disse.

Uvedkommende vand

Uvedkommende vand er et generelt problem i kloaksystemet, hvor det kan være med til at forringe vandmiljøet og øge driftsudgifterne til håndtering og rensning af spildevandet.

Uvedkommende vand

 • Indsivning af grundvand til kloaksystemet.
 • Dræn som er tilsluttet kloaksystemet.
 • Fejlkoblinger, hvor regnvand fra en ejendom er tilsluttet spildevandsledningen og omvendt.

Hvis regnvandet fra en ejendom er tilsluttet spildevandskloakken udenfor grunden, mens spildevandet fra ejendommen tilsvarende er tilsluttet regnvandskloakken udenfor grunden, er der tale om en fejlkobling på ejendommen. Det betyder, at spildevandet fra ejendommen ledes direkte ud og forurener vandløbet, mens regnvandet til gengæld bortpumpes til rensning. Dette er dårligt både for miljøet og økonomien, og i de tilfælde vil grundejeren få påbud om at rette fejlen på egen grund. Udgifter hertil afholdes af grundejeren selv.

Status

Vordingborg Forsyning har de seneste år sat fokus på at opspore fejlkoblinger og tilsluttede dræn.

Endvidere reduceres indsivning af grundvand til kloaksystemet i takt med, at kloaksystemet fornyes.

Plan

De seneste års fokus på uvedkommende vand videreføres i de kommende år.

Områder hvor der blandt andet sættes fokus på at opspore uvedkommende vand
 • Bønsvig Strand.
 • Ulvshale sommerhusområde.
 • Svinø Strand.
 • Roneklint Strand.
 • Næs Skaverup

Listen vurderes og ændres løbende i takt med at vidensniveau om uvedkommende vand øges.