Spring til indhold

Læsevejledning

Denne spildevandsplan er opbygget af flere elementer, der hver for sig henvender sig specielt til enkelte målgrupper.

Under Indledning kan ses et kort resume af spildevandsplanen, beskrivelse af hvad en spildevandsplan og spildevand er samt procedure for vedtagelse af planen. Endvidere er beskrevet konsekvenserne for borgerne samt defineret, hvilke roller Vordingborg Kommune og Vordingborg Forsyning har inden for spildevandsområdet.

Under Plangrundlag kan ses spildevandsplanens forhold til øvrig planlægning og lovgivning herunder blandt andet Kommuneplan 2018-2030 og Vandområdeplan 2015-2021.

Under Vandområder er beskrevet vandkvaliteten i vandløb, søer, fjorde og kystvande i kommunen.

Under Administration kan ses målsætninger og serviceniveau inden for spildevandsområdet. Det er her man som borger kan se, hvilket serviceniveau, der kan forventes som medlem af kloakforsyningen samt hvad der kan gøres ved driftsproblemer, vand i kælderen, ekspropriation, omlægning af kloaksystem og så videre.

Under Forsyningsanlæg er beskrevet status og forventede tiltag i kloakoplandene og på renseanlæggene. Det er her muligt at se i hvilke områder, kloaksystemet skal omlægges fra fællessystem (1-strenget kloak) til separatsystem (2-strenget kloak) eller hvor der skal etableres nye udstykninger.

Under Private anlæg er beskrevet status og plan for de kloakanlæg, som er ejet af andre end Vordingborg Forsyning. Det omfatter blandt andet større private renseanlæg, privatejede kloakoplande samt spildevandsrensning på ejendomme beliggende i det åbne land udenfor kloakerede områder.

Under Tidsplan kan ses en samlet tidsplan for gennemførelse af de beskrevne tiltag i Spildevandsplan 2021-2032.