Spring til indhold

Sanktioner

Kommunens sanktionsmuligheder i forhold til påbud og indskærpelse ved ulovlige forhold er beskrevet i det følgende.

Påbud

Inden der meddeles påbud i henhold til miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen, skal det forvarsles skriftligt.

Grundejeren skal herunder oplyses om retten til aktindsigt og til at udtale sig. Endvidere opfordres grundejeren til at bidrage med oplysninger til brug for beslutningen.

Manglende efterkommelse af påbud medfører i almindelighed, at der indgives politianmeldelse, medmindre sagen er af underordnet betydning. Af hensyn til Vordingborg Forsynings ledningsanlæg vil kommunen ved manglende efterkommelse af påbud om tilslutning og separering af kloak konkret vurdere muligheden for udførelse af selvhjælpshandling på grundejers regning.

Kommunalbestyrelsens afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, når anlæggets kapacitet er på 30 PE eller derunder. Ifølge miljøbeskyttelsesloven kan Kommunalbestyrelsens afgørelse inden 6 måneder indbringes for domstolene.

Indskærpelse ved ulovlige forhold

Tilsynsmyndigheden har pligt til at bringe ulovlige forhold til ophør, og dette meddeles i en indskærpelse. Denne forpligtigelse gælder ethvert forhold, med mindre forholdet har underordnet betydning.

I modsætning til et almindeligt påbud er en indskærpelse en konstaterende afgørelse og skal ikke forvarsles, da der ikke fastsættes en ny retstilstand. Da en indskærpelse ikke kan indeholde nye bestemmelser, kan den ikke påklages til anden myndighed.

Såfremt indskærpelsen ikke fører til ophør af det ulovlige forhold, vil tilsynsmyndigheden enten udføre selvhjælpshandling for at bringe forholdet til ophør eller politianmelde forholdet.