Spring til indhold

Problemer med kloakken

I det følgende er beskrevet en række forskellige forekommende problemer med kloaksystemet - såsom vand i kælderen, lugt og tilstopningsproblemer samt rotter.

Vand i kælderen

De seneste års store regnhændelser har sat fokus på kloakkerne og opstuvning af vand. Kloakkens hovedfunktion er at aflede vand fra stueplan. Det kan give problemer for ejendomme med kælder, da kælderen er ejendommens lavest placerede del og derfor mest udsat for vand.

Vand i kælderen kan skyldes

  • Voldsom regn, som overbelaster det kloaksystemet og giver tilbagestuvning af vand.
  • Overfladeafstrømning af vand fra terræn til kælder.
  • Tilstoppet forsyningsejet eller privat kloak, der bevirker, at vandet ikke kan bortledes.
  • Grundvand, der siver ind via vægge eller utætte kloakrør.
  • Utæt tagnedløbsbrønd eller vandrør.
  • Terræn, der skråner ind mod huset.

Når skaden er sket

Hvis der sker kælderoversvømmelse skal grundejer kontakte sit forsikringsselskab. De kan oplyse, om de muligheder, der er for at få rengjort kælderen, og for at få erstattet de ting, som har lidt skade. Forsikringsselskabet kan også fortælle, hvad man som grundejer ellers kan gøre. Det anbefales også at informere Vordingborg Forsyning om hændelsen.

Hvem har ansvaret

Forsyningen har pligt til at fjerne spildevandet fra stueplan. Det er grundejerens eget ansvar at sørge for afledning af spildevand fra kælderen. Det er derfor eget ansvar at sikre kælderen mod oversvømmelser. Vordingborg Forsyning har ansvaret for, at det forsyningsejede kloaksystem er i orden.

Hvad kan ellers være årsagen

Hvis det ikke er muligt at komme af med spildevandet eller hvis afløbet ”klukker” kan det være tegn på, at kloakken er tilstoppet eller i stykker. Er skelbrønden fyldt med vand, er der stor sandsynlighed for, at kloakledningen udenfor skel er tilstoppet. Er skelbrønden ikke fyldt med vand er det sandsynligvis den private del af kloakanlægget, der er tilstoppet eller gået i stykker. I den situation skal grundejerne selv kontakte og betale for slamsugerfirma eller autoriseret kloakmester.

Hvis vandet i kælderen er klart/rent kan vandet være grundvand eller regnvand, der er sivet ind. Vandet kan stamme fra et utæt vandrør,  kældervæg, kældergulv eller tagnedløbsbrønd. Det kan også skyldes, at terræn skråner ind mod huset i stedet for væk fra huset.

Hvordan sikrer man sig fremover

Man kan mindske risikoen for vand i kælderen ved at installere en pumpe eller en højvandslukke. Pumpen sikrer, at vandet kan bortpumpes og ikke presses tilbage og op gennem afløbet. Højvandslukkeren lukker automatisk kælderens afløb, hvis der sker tilbagestuvning i kloaksystemet. Højvandslukkeren kan også lukkes manuelt - eksempelvis i situationer, hvor man er bortrejst i længere tid. Det er en investering, som kan forebygge skader. Det anbefales altid at tage en autoriseret kloakmester med på råd for at finde den rigtige løsning.

Rottegener

Rotter kan ødelægge kloaksystemerne og bringer ofte smitte med sig. De er derfor uønskede i kloakken.

Kommunen har ansvaret for at bekæmpe rotterne. Kun autoriserede eller bemyndigede personer eller personer, der er undergivet en autoriseret persons instruktion og arbejder på dennes ansvar - må bekæmpe rotter med kemiske midler samt være i besiddelse af rottegift. Derfor må kommunen heller ikke udlevere kemiske midler (gift) til bekæmpelse af rotter.

På privat ejendom er det grundejers pligt at sørge for, at kloaknettet er intakt, således at rotterne holdes ude af huset. Grundejere, der konstaterer eller har mistanke om, at der er rotter på privat ejendom, skal hurtigst muligt anmelde det til Vordingborg Kommune.

Udgiften til rottebekæmpelse er omfattet af ejendomsskatten. Dog vil alle fejl og mangler, der eventuelt bliver fundet under tilsyn - stå for ejerens egen regning i forbindelse med udbedring, hvis ejeren ikke har en forsikring, der dækker.

Andre kloakproblemer

Det sker en gang i mellem, at kloaksystemet ikke fungerer. Det kan skyldes flere ting og løsningerne er mange.

Vandet forsvinder langsomt fra håndvasken eller gulvafløbet

Det kan skyldes, at vandlåsene trænger til at blive renset eller der kan være en tilstopning i kloaksystemet. Der findes en række forskellige kemiske midler hos supermarkedet eller andre steder til at rense vandlåsene. Hvis man ikke selv kan rense vandlåsene, så kan man kontakte en VVS-installatør.

Det lugter af kloak

Det er sandsynligt, at vandet er forsvundet i en eller flere af vandlåsene. Problemet kan ofte løses ved at hælde vand i alle afløbene. Hvis problemet ikke løses ved at hælde vand i afløbene bør man kontakte en autoriseret kloakmester, som kan gennemse kloaksystemet for brud eller lækage.

Vandet forsvinder langsomt, når der skylles ud

Det kan være tegn på tilstopning. Det kan muligvis afhjælpes med en toiletbørste, svupper eller lignende. Hvis det ikke hjælper, så kan man løfte dækslet på skelbrønden.

Er skelbrønden fyldt med vand, er det sandsynligvis kloakledningen udenfor skel, der er tilstoppet. Så er det Vordingborg Forsyning, der skal fjerne tilstopningen. Det sker med en spulevogn, som sendes til stedet uden udgift for grundejerne.

Er skelbrønden ikke fyldt med vand er det sandsynligvis den private del af kloakanlægget, der er tilstoppet eller gået i stykker. I den situation skal grundejerne selv kontakte og betale for et slamsugerfirma eller en autoriseret kloakmester.