Spring til indhold

Forord

1.1 Forord

Vand er en vigtig del af hverdagen og virker både som et rekreativt element og som et levested for dyr og planter.

I Kommuneplan 2018-2030 er der lagt vægt på et rent vandmiljø, der skal rumme et naturligt og alsidigt plante- og dyreliv, således at søer, vandløb og kystvande kan opfylde den til enhver tid gældende målsætning.

Dette skal blandt andet ske gennem en aktiv spildevandsplanlægning og spildevandshåndtering, hvor udledning af spildevand skal ske på en sådan måde, at det ikke medfører større miljøforringelser eller farer for helbredet hos mennesker og dyr.

Spildevandsplan 2021-2032 er en videreførelse af kommuneplanens mål og retningslinjer.

Spildevandsplanen fastlægger rammerne for håndtering af spildevand i Vordingborg Kommune i de kommende 12 år - frem til 2032. Med henblik på at opnå de overordnede mål skal der gennemføres en række større opgaver.

Oversigt over projekter i Spildevandsplan 2021-2032

Projekter i Spildevandsplan 2021-2032

  • Etablering af nye udstykninger i henhold til kommuneplanen.
  • Omlægning af kloaksystemet fra fællessystem til separatsystem i en række byer.
  • Forbedring af vandmiljøet gennem nedlæggelse af overløbsbygværker og etablering af bassiner.
  • Overvågning af overløbsbygværker med henblik på udarbejdelse af en samlet plan for tiltag.
  • Fokus på anvendelsen af lokal afledning af regnvand (LAR).
  • Indarbejdelse af klimatilpasning i kloakprojekter m.m.
  • Opsporing og reduktion af tilledningen af uvedkommende vand til kloaksystemet.
  • Forbedring af spildevandsrensningen fra enkeltejendomme i det åbne land.
  • Kloakering af ejendomme i det åbne land.

Det er med spildevandsplanen ønsket at fastlægge målsætninger som sikrer en langsigtet miljøplanlægning.