Spring til indhold

Strategi og status for forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Vordingborg Kommune strategi for forbedret spildevandsrensning i det åbne land
I det åbne land skal alle ejendomme, som ikke opfylder gældende rensekrav, gennemføre forbedret rensning af spildevandet. Dette skal ske enten ved kloakering eller ved etablering af lokal renseløsning for forbedret rensning for den enkelte ejendom.

Vordingborg Kommune vil i perioden frem til 2030 undersøge spildevandsrensningen på ejendomme beliggende indenfor de i Vandområdeplanen udpegede renseklasseoplande samt påbyde forbedret rensning af spildevandet ved de ejendomme, som ikke overholder de i renseklasseoplandene fastsatte krav til rensning. Vordingborg Forsyning vil i samme periode kloakere en række ejendomme i renseklasseoplandet til Stege Nor.

Status
Der er samlet ca. 1.220 ejendomme indenfor renseklasseoplandene.

Vordingborg Kommune har igangsat proces med påbud om forbedret rensning i renseklasseoplandene med afledning til Præstø Fjord – markeret med blåt. Derudover er der 945 ejendomme i de renseklasseoplande, hvor forbedret rensning afventer – markeret med rødt.

Afløbsforholdene på de 945 ejendomme, der afventer fase om forbedret rensning, varierer fra rensning med minirenseanlæg, nedsivning, ingen afløb og afløb til samletanke.

Afløbsforholdene på ejendommene er fastlagt ud fra udtræk fra BBR (Bygnings- og Boligregisteret) i 2020.

De afløbsforhold, som forventes at overholde rensekrav i de pågældende renseklasseoplande, er angivet med grønt. Afløbsforhold, som forventes ikke at overholde rensekrav, er angivet med rødt. Afløbsforhold, hvor det ikke er entydigt afklaret, om rensekravene kan overholdes, er angivet med gult.

Oplysningerne fra Bygnings- og Boligregisteret kan i visse tilfælde være mangelfulde eller forkerte. Vordingborg Kommune registrerer/afklarer derfor som en del af processen om forbedret rensning afløbsforholdene på enkelte ejendomme.

Afløbsforholdene på de enkelte ejendomme kan ses på tegning 2.1 og 2.2.