Spring til indhold

Lokale rensemetoder

De steder, hvor der skal foretages en forbedret rensning af spildevandet, kan dette ske ved en af følgende renseløsninger – afhængig af renseklasse.

Rensemetode Renseklasse
SOP SO OP O
Minirenseanlæg x x x x
Samletank x x x x
Nedsivningsanlæg x x x x
Pileanlæg med og uden nedsivning x x x x
Sandfilter   x   x
Beplantet filteranlæg   x   x
Rodzoneanlæg       x

Lokal håndtering af spildevand kræver en tilladelse fra Vordingborg Kommune.

Minirenseanlæg
Minirenseanlæg fås i mange varianter til forskellige rensekrav og er i praksis små kopier af de større renseanlæg. Der findes en lang række af leverandører af minirenseanlæg.

Efter bundfældning sker der en biologisk rensning af det organiske materiale og evt. en fosforfjernelse ved kemisk fældning.

Samletanke
En samletank for husspildevand er en lukket beholder på typisk 10-15 m3, hvortil spildevand fra huset føres og opsamles. Samletanken tømmes regelmæssigt og spildevandet køres til et renseanlæg.

Nedsivningsanlæg
Et nedsivningsanlæg fungerer ved at lade forrenset spildevand sive gennem et fordelerlag og ned i jorden.Nedsivningsanlæg kan etableres i områder, hvor nedsivning kan ske uden risiko for forurening af vandboringer og grundvandet. Se endvidere kapitel 4.10 ”Administration - Administrationsforhold ved nedsivning”.Der er afstandskrav fra et nedsivningsanlæg til drikkevandsboringer og -brønde på 300 meter og 150 meter til markvandingsboringer. Efter konkret vurdering kan der dog dispenseres.Endelig skal jordbundsforholdene være egnet til nedsivning, og der er minimumskrav om afstanden til grundvandet. Disse forhold skal undersøges i hvert enkelt tilfælde.

Kommunen kan give tilladelse til nedsivning af spildevand, når en række krav er opfyldt.

Krav til etablering af nedsivningsanlæg

  • Afstandskrav til grundvand, vandindvindinger, vandløb m.m. er overholdt.
  • Der er udført undersøgelser, der viser, at jordbunden er egnet til nedsivning.
  • Nedsivningsanlægget udføres i henhold til gældende retningslinjer og vejledninger.

Pileanlæg
Et pileanlæg er opbygget som et bassin tilplantet med pil. Spildevandet bliver opsuget af piletræerne eller fordamper. Pileanlæg kan både etableres med tæt membranbund eller uden bund, så spildevandet også kan nedsives. Anlæg med fast bund udføres uden krav om afløb.

Pileanlæg kan endvidere etableres uden membranbund, hvorved spildevandet både kan nedsives og fordampes. Sådanne anlæg skal udføres efter regler om nedsivningsanlæg.

Kommunen kan give tilladelse til etablering af pileanlæg, når en række krav er opfyldt.

Krav til etablering af pileanlæg

  • Afstandskrav til vandindvindinger, vandløb m.m. er overholdt.
  • Pileanlægget udføres i henhold til gældende retningslinjer og vejledninger.
  • Hvis pileanlægget udføres uden membranbund skal krav gældende for nedsivningsanlæg overholdes (afstandskrav til grundvand, boringer, jordbundsundersøgelse etc.)

Biologisk sandfilteranlæg
Sandfiltre er i princippet opbygget som nedsivningsanlæg, hvor vandet renses ved at sive gennem et tykt lag sand med membran i bunden for opsamling af spildevandet i drænsystem. Det opsamlede vand ledes til recipienten. Biologiske sandfilteranlæg kan kun anvendes i oplande, hvor der ikke stilles krav til fosforfjernelse.

Beplantet filteranlæg
I et beplantet filteranlæg siver spildevandet lodret gennem et sandlag, hvori der er plantet tagrør. Vandet renses ved at sive gennem et filterlag med membran i bunden for opsamling af spildevandet i drænsystem. Spildevandets nedbrydelige dele omsættes af de mikroorganismer, der sidder på planterødderne og på sandkornene. Det opsamlede vand ledes til recipienten. Beplantede filteranlæg kan kun anvendes i oplande, hvor der ikke stilles krav til fosforfjernelse.

Rodzoneanlæg
Et rodzoneanlæg består af et beplantet bassin. I rodzonen sker der en omsætning af det organiske stof, og det rensede spildevand ledes til recipienten. Rodzoneanlæg kan kun anvendes i oplande, hvor der ikke stilles krav til fosfor- og ammoniumfjernelse.