Spring til indhold

Krav om forbedret rensning af spildevandet fra ukloakerede ejendomme

I en række søer og vandløb i kommunen er spildevand fra ukloakerede ejendomme en væsentlig årsag til, at vandkvalitetsmålsætningen ikke kan overholdes.

For at mindske forureningen af vandområderne vedtog Folketinget i 1997 en lov om forbedret rensning af spildevandet fra ejendomme på landet. Miljøstyrelsen har løbende fulgt op på denne lovgivning ved blandt andet i Vandplan 2009-2015 og Vandområdeplan 2015-2021 at udpege yderligere oplande, hvor overvågningsresultaterne har vist, at der er behov for en forbedret spildevandsrensning fra ejendommene i det åbne land, for at opnå målopfyldelse i de nedstrøms beliggende vandområder.

Den forbedrede rensning er udpeget og fastsat i vandområdeplanen, hvor hvert udpegede område er tildelt en renseklasse. Renseklassen afhænger af det vandområde, som spildevandet ledes til.

Renseklasser

  • Renseklasse SOP (Skærpede krav til reduktion af organisk stof og ammonium samt fosforfjernelse)
  • Renseklasse SO (Skærpede krav til reduktion af organisk stof og ammonium)
  • Renseklasse OP (Krav til reduktion af organisk stof samt fosforfjernelse)
  • Renseklasse O (Krav til reduktion af organisk stof)

I Vordingborg Kommune er der udpeget renseklasseoplande indenfor alle 4 typer.

Renseklasseoplandene udgør i Vordingborg Kommune et areal på ca. 273 km2, hvilket svarer til ca. 44 % af kommunens samlede areal.