Spring til indhold

Slamhåndtering

Ved rensning af spildevandet på renseanlæggene dannes der slam. Slammet er den partikulære del af det organiske stof, kvælstof og fosfor, der frasorteres i efterklaringstankene på de enkelte renseanlæg. Vordingborg Kommunes målsætning for slamhåndtering er, at slammet fra renseanlæggene til stadighed skal have en kvalitet, som muliggør en jordbrugsanvendelse. Det vil sige en overholdelse af slambekendtgørelsens grænseværdier til tungmetaller og miljøfremmede organiske stoffer i slam.

I Kommuneplan 2018-2030 er endvidere angivet følgende vedrørende udspredning af spildevandsslam:

”Udspredning af spildevandsslam må som udgangspunkt ikke finde sted 300 meter fra aktive vandværksboringer eller i nitratfølsomme indvindingsområder.”

Status

Den samlede slamproduktion på renseanlæggene i Vordingborg Kommune er på ca. 3.600 tons slam pr. år, som anvendes som jordforbedringsmiddel.

Tabel der viser renseanlæggenes håndtering af slam
Renseanlæg Håndtering af slammet Slutdisponering
Bogø Renseanlæg Transporteres til Stege Renseanlæg  
Bønsvig-Stavreby Renseanlæg Transporteres til Præstø Renseanlæg  
Damme Askeby Renseanlæg Transporteres til Stege Renseanlæg  
Kalvehave Havn Renseanlæg Transporteres til Petersværft Renseanlæg  
Klintholm Havn Renseanlæg Transporteres til Stege Renseanlæg  
Petersværft Renseanlæg Slam slutafvandes Landbrugsjord
Præstø Renseanlæg Slam slutafvandes Landbrugsjord
Råbylille Strand Renseanlæg Transporteres til Stege Renseanlæg  
Stege Renseanlæg Slam pumpes på rådnetank og slutafvandes Landbrugsjord
Viemose Erhvervsområde Renseanlæg Transporteres til Petersværft Renseanlæg  
Vordingborg Renseanlæg Slam pumpes på rådnetank og slutafvandes Landbrugsjord

Slammet fra Præstø og Petersværft Renseanlæg afvandes på en slampresse, så slammet får en konsistens som våd jord. Det afvandede slam køres på landbrugsjord.

Slammet fra Stege Renseanlæg gennemgår en udrådningsproces i en rådnetank. Det udrådnede slam bliver herefter hygiejniseret og afvandet. Det afvandede slam  lægges midlertidig i et overdækket lager på Stege Renseanlæg, indtil det udbringes på landbrugsjord.

Det producerede biogas fra Stege Renseanlæg bruges som brændstof i et gasmotoranlæg til produktion af el. Kølevandet fra elproduktionen benyttes til rumopvarmning på Stege Renseanlæg.

Slammet fra Vordingborg Renseanlæg gennemgår en udrådningsproces i en rådnetank. Det udrådnede slam afvandes og udbringes på landbrugsjord. Det producerede biogas fra Vordingborg Renseanlæg brændes i to naturgaskedler. Varmen bruges primært til opvarmning af rådnetanken. Den overskydende varme sælges til fjernvarmeforsyningen.

Billede af slamafvander og slamlager på stege renseanlæg

Plan

Der forventes ingen ændringer indenfor spildevandsplanens tidshorisont.