Spring til indhold

Vordingborg Forsynings kloaksystem

Status

Vordingborg Forsyning ejer, driver og vedligeholder samlet ca. 870 km. hovedkloakledninger.

Graf der viser hvor manga km spildevandsledning, regnvandsledning og fællesledning vordingborg forsyning ejer

Der er klart flest spildevandsledninger (ca. 62 %), mens fælleskloaksystemet kun udgør ca. 12 % af de samlede kloakledninger. Denne andel er i disse år faldende, fordi der er sat fokus på at omlægge kloaksystemet i de fælleskloakerede områder til separatkloakering.

Den ældste del af ledningsanlægget i Vordingborg Kommune er etableret i 1950’erne, og herefter er anlægget udbygget i takt med byudviklingen.

Godt 50 % af kloaksystemet er lavet i perioden fra 1960 til 1989. Ca. 37 % af det samlede ledningsanlæg er etableret i perioden fra 1990 og frem til i dag.

Der udføres TV-inspektion i forbindelse med den løbende ledningsrenovering og saneringsprojekter for konkrete områder, men der er ikke TV-inspektion af det samlede anlæg. Der foreligger derfor ikke et komplet billede af ledningsanlæggets tilstand.

Kloaksystemet omfatter endvidere ca. 300 pumpestationer, mere end 50 bassinanlæg og 43 overløbsbygværker.

Foto der viser en pumpestation og et regnvandsbassin

Plan

Ledningsanlægget vil løbende blive udbygget i forhold til de planlagte kloakoplande og der vil blive udført sanering af ledningsanlægget ved separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede oplande.

Hovedopgaver i den kommende spildevandsplanperiode
  • Separatkloakering af fælleskloakerede områder i en række byer.
  • Kloakering af nye udstykninger i henhold til kommuneplanen.
  • Kloakering af ejendomme og mindre landsbyer i det åbne land.
  • Integrere klimatilpasning i kloakprojekter, byfornyelse etc.
  • Sætte fokus på anvendelse af LAR (lokal afledning af regnvand).
  • Undersøgelse og overvågning af overløbsbygværker.
  • Opsporing og reduktion af uvedkommende vand.