Spring til indhold

Overløbsbygværker

I fællessystemet ledes spildevandet og regnvandet til samme ledningsanlæg. Det bevirker, at det under større regnskyl kan være nødvendigt at aflede en del af vandet i kloaksystemet til den nærmeste recipient. Dette sker for at undgå, at kloaksystemet under regn bliver så overbelastet, at der er risiko for, at vandet stuver op i kloakken til eksempelvis terræn eller kældre. Afledningerne sker via overløbsbygværker.

Principskitse og billede af overløbsbygværk

Overløbsbygværkerne er forsynet med rist og skumkant.

Ved nogle af overløbsbygværkerne er der endvidere tilsluttet bassinanlæg (sparebassin). Når kloaksystemet under regn er ved at blive overbelastet afledes vandet til bassinanlægget i stedet for til vandløbet eller søen. Når der igen er plads i kloaksystemet kan vandet fra bassinet ledes tilbage til kloakken.

Status

Der er i alt 43 overløbsbygværker i kloaksystemet i kommunen. Antallet af overløbsbygværker er de seneste år reduceret i takt med, at kloaksystemet er blevet omlagt fra fællessystem til separatsystem i en række byer. Der er blandt andet blevet nedlagt overløbsbygværker i Allerslev, Lundby og Mern.

Vordingborg Forsyning har i 2019-2020 opsat måleudstyr på udvalgte overløbsbygværker med henblik på at fastlægge, hvor ofte og hvor længe de er i funktion under regn.

Plan

Strategien med at omlægge fællessystemet til separatsystem videreføres i de kommende år. I forbindelse hermed vil en del af overløbsbygværkerne løbende blive nedlagt. Det omfatter blandt andet overløbsbygværkerne i Bårse, Kalvehave, Lendemarke etc. I kapitel 5.3.4 ”Forsyningsanlæg – Kloaksystem - Separatkloakering af fællessystemet” er beskrevet, hvilke fælleskloakerede områder der påtænkes omlagt til separatsystem i de kommende år.

På baggrund af erfaringerne med overvågning af udvalgte overløbsbygværker vil Vordingborg Forsyning udarbejde en plan for opsætning af måleudstyr på overløbene. Der afsættes et årligt rammebeløb til gennemgang af overløbsbygværkerne og etablering af overvågning på disse.