Spring til indhold

Hvad er et kloaksystem

Der findes overordnet set 3 forskellige typer af kloakering.

Fællessystem

I et fælleskloakeret system løber spildevand og regnvand til samme kloakledning for at blive renset på et renseanlæg. I de ældre kloakerede områder fra før 1970'erne blev kloakanlæggene ofte etableret som fælleskloak.

De fælleskloakerede ledningsanlæg kan blive hydraulisk overbelastet ved kraftige regn. Ved større regnskyl er det derfor ofte nødvendigt at aflaste en del af vandet i kloaksystemet til det nærmeste vandløb eller sø. Dette sker via et overløbsbygværk.

Separatsystem

I de sidste 30-40 år er mange kloakanlæg blevet lavet som separatsystem. Ved separatkloakering løber spildevandet og regnvandet i hver sin ledning (kaldet 2 strenget kloaksystem). Spildevandet ledes til renseanlægget, mens regnvandet afledes til den nærmeste recipient - eventuelt via et regnvandsbassin.

Separatsystemet har den fordel, at der ikke er risiko for kælderoversvømmelser ved kraftige regnskyl, og det er miljømæssigt en god løsning, da der ikke kan ske aflastning af opblandet spildevand.

Spildevandssystem

Ud over separatsystem er der i de seneste årtier også lavet en del spildevandskloakering.

Ved denne metode er det kun spildevandet fra en ejendom, der ledes til kloaksystemet. Grundejeren sørger selv for at håndtere regnvandet inde på egen grund.

Det sker typisk ved at lede regnvandet til en nedgravet faskine eller tilsvarende. Spildevandssystemet har den fordel, at der ikke er risiko for kælderoversvømmelser ved kraftige regnskyl, og det er miljømæssigt en god løsning, da regnvandet bliver i nærområdet.

Illustration af et fællessystem og et separatsystem