Spring til indhold

Håndtering af skybrud

Ansvaret for håndtering af regnvand i det offentlige rum afhænger af om der er tale om en hverdagsregn eller ekstremregn/skybrud.

Illustration af hverdagsregn og ekstremregn

For kloakledninger etableret efter 2005 skal kloaksystemet i de fælleskloakerede områder kunne håndtere en regnhændelse med en gentagelsesperiode på op til 10 år og i de separatkloakerede områder en regnhændelse på op til 5 år.

Ved ekstremregn kan regnvandet ikke længere være i kloaksystemet. Derfor begynder vandet fra ejendomme, veje og grønne områder at løbe på overfladen.

Der er ingen lovgivning, som beskytter borgerne mod skader ved oversvømmelse under kraftig regn. Her er det borgernes eget ansvar at beskytte deres ejendomme mod vandet. Hvis der er tale om at beskytte menneskeliv, miljø eller væsentlige samfundsmæssige interesser træder beredskabet i kraft jf. Beredskabsloven.

Vordingborg Kommune og Vordingborg Forsyning har således ikke ansvar for at etablere anlæg, som kan fjerne risikoen for skybrud.

Med den seneste revision af spildevandsbekendtgørelsen er der åbnet op for, at kommuner og forsyninger kan vurdere og etablere klimatilpasningstiltag som en del af større projekter.

Vordingborg Kommune har med Spildevandsplan 2021-2032 fastlagt, at offentlig klimatilpasning udføres, når det er samfundsøkonomisk fordelagtigt, og udføres som udgangspunkt kun, når kommunen og/eller forsyningen alligevel udfører projekter med væsentlige ændringer i infrastrukturen og/eller gravearbejder. Det omfatter blandt andet kloakfornyelsesprojekter, separatkloakering af fælleskloakerede områder, byfornyelse og lokalplanlægning.

I kapitel 5.5 ”Forsyningsanlæg – Klimatilpasning” er angivet en nærmere beskrivelse af klimatilpasning.