Spring til indhold

Vand i spildevandsforsyningens kloaksystem

Forsyningen er som udgangspunkt ansvarlig for, at det forsyningsejede kloaksystem er dimensioneret korrekt og fungerer forsvarligt, så det ikke giver anledning til oversvømmelse.

Det kan imidlertid ikke kræves, at et kloaksystem skal dimensioneres således, at oversvømmelser er udelukket under alle tænkelige forhold. Uanset hvor meget kloaksystemet udbygges, kan det ikke undgås, at der vil forekomme ekstremt kraftige regnskyl, som vil forårsage oversvømmelser.

Det er således ikke muligt at undgå opstuvninger og oversvømmelser i forbindelse med alle regnhændelser, men omfanget kan nedbringes til et niveau, der kan accepteres.

Spildevandskomiteen, der er en komite under Ingeniørforeningen i Danmark, udgav i 2005 Skrift nr. 27 ”Funktionspraksis for afløbssystemer under regn”, som definerer en ny fælles dansk praksis for dimensionering af kloaksystemer under regn. De kloakanlæg, der er etableret før 2005, er dimensioneret efter de retningslinjer, der var gældende på daværende tidspunkt.

Funktionskrav til regn- og fællesledninger etableret efter 1. januar 2006

  • Fælleskloakledninger dimensioneres for en gentagelsesperiode for opstuvning til terræn på 10 år.
  • Regnvandskloakledninger dimensioneres for en gentagelsesperiode for opstuvning til terræn på 5 år.

Funktionskrav til regn- og fællesledninger etableret før 1. januar 2006

  • Fælleskloakledninger dimensioneres for en gentagelsesperiode for fuldt løbende rør på 2 år.
  • Regnvandskloakledninger dimensioneres for en gentagelsesperiode for fuldt løbende rør på 1 år.

En gentagelsesperiode på 10 år for opstuvning til terræn betyder, at der set over mange år gennemsnitligt vil forekomme en regnhændelse en gang hvert 10. år i det pågældende område, som vil give så meget nedbør, at der vil være vand på terræn. Det er ikke en garanti for, at der vil gå 10 år før den næste store regnhændelse indtræffer.

Beregningsmetode ved dimensionering af kloakledninger er beskrevet under afsnit 4.3 ”Dimensionering af kloakanlæg”.

Forskellen mellem de to funktionskrav

Før 2005 var fokus på ledningernes bortledningsevne baseret på en forholdsvis enkel dimensioneringsmetode, som kunne håndteres ved håndberegning.

I takt med at der er kommet forbedrede muligheder for at beregne dimensionering af kloakledninger ud fra hydrauliske dynamiske modeller og i takt med et øget fokus på oversvømmelser, så er der i Spildevandskomiteens Skrift nr. 27 angivet et funktionskrav, som er baseret på den oplevede oversvømmelseshændelse i stedet for fuldtløbende kloakrør.

I Skrift nr. 27 er der angivet følgende vedrørende de to funktionskrav:
"Der kan ikke opstilles en almengyldig regel som sammenknytter T= 2 år for udnyttelse af fuldtløbende rør, som har været reglen for fællessystemer, og T = 10 år for opstuvning til terræn, som er de anbefalede minimumskrav for fællessystemer. Lokale forhold vil give store udsving i denne sammenhæng. Det er imidlertid en almindelig opfattelse efter mange beregninger og erfaringer, at opstuvning til ledningstop hvert andet år og opstuvning til terræn hvert 10. år, udgør en generel sammenhæng, der udtrykker det samme serviceniveau."