Spring til indhold

Påbud

Inden der meddeles påbud i henhold til miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen, skal det forvarsles skriftligt.

Grundejeren skal herunder oplyses om retten til aktindsigt og til at udtale sig. Endvidere opfordres grundejeren til at bidrage med oplysninger til brug for beslutningen.

Manglende efterkommelse af påbud medfører i almindelighed, at der indgives politianmeldelse, medmindre sagen er af underordnet betydning. Af hensyn til Vordingborg Forsynings ledningsanlæg vil kommunen ved manglende efterkommelse af påbud om tilslutning og separering af kloak konkret vurdere muligheden for udførelse af selvhjælpshandling på grundejers regning.

Kommunalbestyrelsens afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, når anlæggets kapacitet er på 30 PE eller derunder. Ifølge miljøbeskyttelsesloven kan Kommunalbestyrelsens afgørelse inden 6 måneder indbringes for domstolene.