Spring til indhold

Vand i kælderen

De seneste års store regnhændelser har sat fokus på kloakkerne og opstuvning af vand. Kloakkens hovedfunktion er at aflede vand fra stueplan. Det kan give problemer for ejendomme med kælder, da kælderen er ejendommens lavest placerede del og derfor mest udsat for vand.

Vand i kælderen kan skyldes

  • Voldsom regn, som overbelaster det kloaksystemet og giver tilbagestuvning af vand.
  • Overfladeafstrømning af vand fra terræn til kælder.
  • Tilstoppet forsyningsejet eller privat kloak, der bevirker, at vandet ikke kan bortledes.
  • Grundvand, der siver ind via vægge eller utætte kloakrør.
  • Utæt tagnedløbsbrønd eller vandrør.
  • Terræn, der skråner ind mod huset.

Når skaden er sket

Hvis der sker kælderoversvømmelse skal grundejer kontakte sit forsikringsselskab. De kan oplyse, om de muligheder, der er for at få rengjort kælderen, og for at få erstattet de ting, som har lidt skade. Forsikringsselskabet kan også fortælle, hvad man som grundejer ellers kan gøre. Det anbefales også at informere Vordingborg Forsyning om hændelsen.

Hvem har ansvaret

Forsyningen har pligt til at fjerne spildevandet fra stueplan. Det er grundejerens eget ansvar at sørge for afledning af spildevand fra kælderen. Det er derfor eget ansvar at sikre kælderen mod oversvømmelser. Vordingborg Forsyning har ansvaret for, at det forsyningsejede kloaksystem er i orden.

Hvad kan ellers være årsagen

Hvis det ikke er muligt at komme af med spildevandet eller hvis afløbet ”klukker” kan det være tegn på, at kloakken er tilstoppet eller i stykker. Er skelbrønden fyldt med vand, er der stor sandsynlighed for, at kloakledningen udenfor skel er tilstoppet. Er skelbrønden ikke fyldt med vand er det sandsynligvis den private del af kloakanlægget, der er tilstoppet eller gået i stykker. I den situation skal grundejerne selv kontakte og betale for slamsugerfirma eller autoriseret kloakmester.

Hvis vandet i kælderen er klart/rent kan vandet være grundvand eller regnvand, der er sivet ind. Vandet kan stamme fra et utæt vandrør,  kældervæg, kældergulv eller tagnedløbsbrønd. Det kan også skyldes, at terræn skråner ind mod huset i stedet for væk fra huset.

Hvordan sikrer man sig fremover

Man kan mindske risikoen for vand i kælderen ved at installere en pumpe eller en højvandslukke. Pumpen sikrer, at vandet kan bortpumpes og ikke presses tilbage og op gennem afløbet. Højvandslukkeren lukker automatisk kælderens afløb, hvis der sker tilbagestuvning i kloaksystemet. Højvandslukkeren kan også lukkes manuelt - eksempelvis i situationer, hvor man er bortrejst i længere tid. Det er en investering, som kan forebygge skader. Det anbefales altid at tage en autoriseret kloakmester med på råd for at finde den rigtige løsning.