Spring til indhold

Praksis for nykloakering

Nykloakering omfatter etablering af nye kloakledninger i byggemodninger udpeget i kommuneplanen eller kloakering/tilslutning af eksisterende ejendomme udenfor kloakområderne (i det åbne land).

Ved al nykloakering skal spildevand og regnvand holdes adskilt. Nykloakering skal derfor enten foretages som separatkloakering, hvor spildevandet og regnvandet afledes i hvert sit ledningsanlæg eller som spildevandskloakering, hvor spildevandet afledes i et ledningsanlæg og regnvandet håndteres lokalt til nedsivning, udledning eller andet.

Al ny kloak skal dimensioneres, så det lever op til de gældende dimensioneringskriterier og serviceniveau i Vordingborg Kommune.

Kloaksystemer projekteret og udført af private bygherrer, og som efterfølgende skal overtages af Vordingborg Forsyning, skal godkendes hos forsyningen inden anlægsarbejdet igangsættes. Såfremt dette ikke sker, kan Vordingborg Forsyning kræve anlæg ændret eller afvise at overtage det.

Ved nykloakering udført som separatsystem skal der afsættes plads til etablering af bassinanlæg indenfor byggemodningsområdet.

Kloakering af ejendomme i det åbne land foretages som spildevandskloakering, hvor ejendommene afleder spildevandet til forsyningens kloaksystem og selv håndterer regnvandet lokalt.