Spring til indhold

Neddrosling af regnvand

I de separatkloakerede og fælleskloakerede områder kan der ved etablering af nye tilslutninger for regnvand samt ved ændring af eksisterende tilslutninger for regnvand være krav om at skulle neddrosle tilledningen fra den private matrikel til forsyningens kloaksystem.

For at undgå, at kloaksystemet bliver overbelastet, er der fastsat grænser for retten til at aflede regnvand. Grænserne er angivet som en maksimal befæstelsesgrad for henholdsvis boligområder, erhvervsområder etc.

Maksimal befæstelsesgrad

  • Boligområder: Maksimalt 30%
  • Andre (erhverv, center, etage etc.): Maksimalt 50%

Befæstelsesgraden beregnes som andelen af faste underlag indenfor matriklen (tagflader, fliser, veje etc.) med tilledning til kloaksystemet.

Hvis grundejeren vil befæste en større del af grunden end den maksimale befæstelsesgrad, skal overfladevand fra den del af arealet, der overskrider værdierne enten nedsives på egen grund eller forsinkes, før det afledes til forsyningens kloaksystem.