Spring til indhold

Etablering af nye regnsvandsudledninger

Ved etablering af nye regnvandsudløb til vandløb, skal regnvandet neddrosles og renses inden udledning til vandløbet.

Dette kan typisk ske ved etablering af et vådt regnvandsbassin, hvor regnvandet kan renses via bundfældning af større partikler i den permanente våde del af bassinet renser regnvandet. Derudover skal bassinet etableres med et magasinvolumen, som har til formål at opsamle og opstuve regnvandet, så udledningen til vandløbet kan neddrosles til et niveau, som sikrer, at vandløbet har plads til udledningen og der ikke sker erosion af brinker og bund.

Ved etablering af nye regnvandsudløb til søer og kystvande, skal regnvandet renses inden udledning til vandløbet. Dette kan typisk ske ved etablering af et vådt regnvandsbassin med et permanent vandspejl

I kapitel 4.3.2 ”Administration - Dimensionering af kloakanlæg – Dimensionering af bassinanlæg” er angivet retningslinjer for dimensionering af regnvandsbassiner.