Spring til indhold

Bassinanlæg i nærheden af vandboringer

I områder indenfor særlige drikkevandsinteresseområder (OSD), indenfor vandindvindingsoplande eller indenfor 300 m. fra vandboringer skal Vordingborg Kommune vurdere behov for tæt bassinbund.

Tæt bund etableres som udgangspunkt som tætningslag med egenskaber svarende til mindst 0,5 m blåler eller tilsvarende, som er ført op til topkant af bassinet. Alternativt kan tæt bund etableres som plastmembran.