Spring til indhold

Praksis for tilslutning til spildevandsforsyningens kloakanlæg

Vordingborg Kommune har følgende administrative praksis for nye tilslutninger samt ændring af eksisterende tilledninger.

Nye tilledninger og ændring af eksisterende tilledninger fra allerede kloakerede oplande

For samtlige matrikler er den administrative praksis, at tilledningen ikke må øges i forhold til det nuværende niveau. Det tillades dog, at der afledes regnvand efter de nedenstående beskrevne principper.

Kloaksystemet er generelt dimensioneret til at kunne aflede de tilførte vandmængder uden problemer. For at undgå, at kloaksystemet bliver overbelastet, er der fastsat grænser for retten til at aflede regnvand. Grænserne er angivet som en maksimal befæstelsesgrad for henholdsvis boligområder, erhvervsområder etc.

Maksimal befæstelsesgrad
  • Boligområder: Maksimalt 30%
  • Andre (erhverv, center, etage etc.): Maksimalt 50%

Befæstelsesgraden beregnes som andelen af faste underlag indenfor matriklen (tagflader, fliser, veje etc.) med tilledning til kloaksystemet.

Hvis grundejeren vil befæste en større del af grunden end den maksimale befæstelsesgrad, skal overfladevand fra den del af arealet, der overskrider værdierne enten nedsives på egen grund eller forsinkes, før det afledes til forsyningens kloaksystem.

Ved neddrosling af vandmængde fra en ejendom gælder følgende principper for udledning
  • Fællesledninger - 110 l/s/ha
  • Separatledninger - 140 l/s/ha
  • Nye separate ledninger - 170 l/s/ha

Nye tilledninger fra hidtil ikke kloakerede oplande

Tilledningen til det forsyningsejede kloaksystem skal reduceres til en afstrømning på max. 1 l/s pr. ha. Der tillades dog en afstrømning på minimum 8 l/s. Reduktionen kan ske enten ved forsinkelse af afledningen på egen grund eller ved nedsivning/bortskaffelse på egen grund efter gældende regler og retningslinjer.

Kravet til reduktion af afstrømning vil kunne lempes, hvilket vurderes i hvert enkelt tilfælde.

Renovering af bolig og erhverv

Ved renovering af bolig eller erhverv og heraf mulig renovering af kloaksystemet på egen grund, anbefales det, at afløbssystemet etableres med separat ledningsanlæg for spildevand og separat ledningsanlæg for regnvand.

Det begrundes med, at det er Vordingborg Kommunes overordnede strategi på sigt at omlægge de ældre fælleskloakerede områder til separatkloakerede områder med separate ledningsanlæg for henholdsvis spildevand og regnvand.

Godkendelse af tilslutning

Vordingborg Kommune godkender først en tilslutning, når der foreligger en færdigmelding og revideret tegning på projektet fra autoriseret kloakmester.