Spring til indhold

Hel eller delvis udtræden af spildevandsforsyningen

I henhold til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 kan en ejendom eller virksomhed, der er tilsluttet et spildevandsanlæg få ophævet sin tilslutningsret og- pligt og dermed udtræde helt eller delvist af kloakfællesskabet.

Delvis udtræden af spildevandsforsyningen omfatter udtræden for regnvand, hvorved grundejeren eller virksomheden fremover selv skal forestå afledning af regnvand eksempelvis ved nedsivning. Ved hel udtræden af spildevandsforsyningen skal grundejer eller virksomheden selv stå for håndtering og afledning af spildevand og regnvand.

Vordingborg Kommune træffer som led i administrationen af spildevandsplanen afgørelse om, hvorvidt en tilsluttet ejendom/virksomhed kan opnå fritagelse for tilslutningspligten, og hvorvidt en afgørelse herom kræver en ændring af spildevandsplanen. En udtræden kræver yderligere, at Vordingborg Forsyning kan indgå en aftale med ejeren herom.

Udtræden af kloakopland sker kun undtagelsesvis og vil typisk være for hele kloakområdet. Kun i helt særlige tilfælde, vil det tillades, at enkeltejendomme udtræder af kloakopland.

Ændring i Tillæg nr. 1 - vedtaget 31. august 2022

Grundejere, der udtræder helt eller delvist, kan i henhold til Betalingsloven få tilbagebetalt en del af eller hele tilslutningsbidraget af Vordingborg Forsyning. Tilbagebetaling sker som udgangspunkt ikke, hvis kloakforsyningen allerede har afholdt anlægsudgifter som dækkes af tilslutningsbidraget jf. vejledningen til betalingsloven.

Ændring i Tillæg nr. 1 - vedtaget 31. august 2022

Spildevandsbekendtgørelsen fastsætter reglerne for, hvad der skal være opfyldt for, at der kan gives tilladelse til hel eller delvis udtræden af spildevandsforsyningen for en ejendom eller en virksomhed.

Forhold der skal opfyldes før hel eller delvis udtræden kan aftales

  • Der er overensstemmelse med kommunalbestyrelsens plan for bortskaffelse af spildevand i kommunen.
  • Der er enighed herom mellem grundejeren og kommunalbestyrelsen.
  • Der sker ikke en væsentlig forringelse af spildevandsforsyningens samlede økonomi.
  • Spildevandsforsyningen kan fortsat fungere teknisk forsvarligt.
  • Vandplanens mål for kvaliteten og anvendelsen af vandløb, søer og kystvande samt mål for anvendelsen og beskyttelsen af grundvandet tilsidesættes ikke.
  • Krav til spildevandsforsyningens renseanlæg fastholdes, uanset at der sker reduktion i den godkendte kapacitet.
  • Den samlede spildevandsmængde renses ikke dårligere end hidtil.

Vordingborg Forsyning vil rent formelt stå som kommunens repræsentant ved drøftelser med grundejere om hel eller delvis udtræden af spildevandsforsyningen og vil tilsvarende forestå udarbejdelsen af den ønskede aftale med grundejeren.

Vordingborg Kommune og Vordingborg Forsyning er på nuværende tidspunkt som udgangspunkt ikke indstillet på at ophæve tilslutningsretten og – pligten indenfor de kloakerede områder.