Spring til indhold

Forsyningsejet og privat kloak

I Vordingborg Kommune er følgende gældende om snitflade mellem forsyningsejet og privat kloak.

Grænse mellem forsyningsejet og privat kloak

Vordingborg Forsyning driver og vedligeholder hovedkloaksystemet fra det offentlige rum og frem til skelgrænsen for en ejendom. Grundejeren har ansvaret for kloaksystemet på egen grund - regnet fra skellet og ind.

Dette er illustreret i nedenstående figurer, hvor den blå streg angiver grænse mellem forsyningsejet kloak og privatejet kloak.

Illustration der viser grænsen mellem forsyningsejet og privat ejet kloak

I enkelte tilfælde er ovenstående ikke gældende. Ved private udstykninger, hvor det er valgt at etablere et privat kloaksystem, som ikke efterfølgende er overdraget til Vordingborg Forsyning, er grænsen mellem den forsyningsejede og den private kloak som udgangspunkt ved overgangen til området.

I områder, hvor en hovedkloakledning, som håndterer spildevandet fra flere matrikler, krydser ind over en privat grund, har Vordingborg Forsyning som udgangspunkt drift og vedligehold af hovedkloakken.