Spring til indhold

Ejerforhold ved vejkloakanlæg

De fleste steder løber overfladevand fra vejanlæggene og overfladevand fra private ejendomme/erhverv/institutioner m.m. (fra tage og befæstede arealer) til hovedkloakledningen, hvor det sammen ledes videre til eksempelvis bassinanlæg, renseanlæg eller udløb.

Her har Vordingborg Forsyning som udgangspunkt ansvaret for etablering, drift og vedligehold af hovedkloakledningen.

Ledningsanlæg, der udelukkende har til formål at afvande vejanlæg, er ikke Vordingborg Forsynings anlæg, hverken i eller udenfor de kloakerede områder. I disse tilfælde er det vejejeren, der har ansvaret for etablering, drift og vedligehold af ledningsanlægget

Dette kan eksempelvis være tilfældet indenfor spildevandskloakerede områder, hvor overfladevand fra de enkelte ejendomme håndteres lokalt, mens vejvandet bortledes i eget ledningsanlæg.