Spring til indhold

Afdragsordning og fristforlængelse for særligt trængte borgere

Afdragsordning

I forlængelse af modtagelse af et varsel om påbud om forbedret spildevandsrensning, er det muligt at søge om at komme i betragtning til en afdragsordning.

Dette er muligt, hvis den samlede husstandsindkomst ikke overstiger 319.012 kr. tillagt 41.791 kr. pr. hjemmeboende barn under 18 år op til 4 børn (2020 tal). Dette er beskrevet nærmere i ”Bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt”.

Hvis kommunen træffer afgørelse om adgang til ordningen, kan grundejeren søge Vordingborg Forsyning om en afdragsordning på 20 år, og vil fra godkendelsestidspunktet have 3 år til at gennemføre påbuddet. Ansøgningsfristen er af kommunen fastsat til 8 uger.

Forlængelse af tidsfrister

I forbindelse med udstedelse af påbud om forbedret rensning af spildevandet fra ejendomme i det åbne land kan særlige økonomiske eller naturmæssige forhold danne grundlag for en forlængelse af fristen for at efterkomme påbud.

Der er lavet en prioritering af naturmæssige forhold i tre niveauer i de forskellige oplande til vandløb og søer.

kort der viser prioritering af naturmæssige forhold
Prioritet 1 angiver de oplande, hvor spildevandsindsatsen prioriteres højt ud fra en naturmæssig vurdering. Denne prioritering danner grundlag for en differentieret påbudsfrist efter sårbarheden af det modtagne vandområde og udgiftsniveauet i forbindelse med opfyldelse af et påbud.

Tabel der viser påbudsfrist afhængig af anlægsudgift
Anlægsudgift Påbudsfrist
Prioritet1 Prioritet 2 Prioritet3
< 50.000 kr. 1 år 1 år 2 år
50.000-100.000 kr. 1 år 2 år 2 år
> 100.000 kr. 2 år 2 år 2 år

Grundejer vil i forbindelse med varsel af påbud blive opfordret til at bidrage med oplysninger. I den forbindelse kan ejer indsende et tilbud fra en kloakmester, som kan danne grundlag for kommunens vurdering af, om der kan gives en påbudsfrist på to år.

Muligheden for forlængelse af påbudsfristerne skal ses som et ønske fra kommunen om at imødekomme alle de grundejere, som ikke kan modtage hjælp efter bekendtgørelse for særligt trængte borgere.