Spring til indhold

Nedsivning af husspildevand

Vordingborg Kommune passer på sit grundvand og nedsivning af spildevand er en potentiel trussel mod grundvandet. Kommunen fører derfor en restriktiv administrativ praksis, i forhold til, hvor der kan ske nedsivning af spildevand.

Vordingborg Kommune vil som udgangspunkt ikke meddele tilladelser til nedsivning af spildevand indenfor OSD (områder med særlige drikkevandsinteresser) og indvindingsoplande til aktive vandværksboringer uden for OSD. Undtagelsesvis vil tilladelse kunne meddeles i særlige tilfælde efter en konkret vurdering af forureningsrisici, hydrogeologiske forhold og indvindingsforhold. Der gives endvidere ikke tilladelse til nedsivning af spildevand indenfor nitratfølsomme indvindingsområder (NFI).

I OD (områder med almindelige drikkevandsinteresser) kan spildevandet nedsives, hvis det efter en konkret vurdering af de geologiske forhold ikke giver en væsentlig forringelse af grundvandet.

Kort der viser drikkkevandsinteresser

Nedsivning af spildevand sker typisk ved etablering af et nedsivningsanlæg med sivedræn, men kan ligeledes ske ved pilerenseanlæg, sandfilteranlæg, rodzoneanlæg m.m. uden tæt bund. Ovenstående retningslinjer gælder også for disse anlæg.

Krav til etablering af nedsivningsanlæg for husspildevand

  • Anlæg må ikke ligge indenfor OSD-områder, NFI-områder eller indvindingsoplande til aktive vandværksboringer uden for OSD.
  • Afstand til boringer med drikkevandskvalitet skal være mindst 300 m.
  • Afstand til boringer uden drikkevandskvalitet (markvandsboring) skal være mindst 150 m.
  • Afstand til sø, hav, dræn vandløb etc. skal være mindst 25 m.
  • Efter en konkret vurdering kan der gives tilladelse til anlæg indenfor OD-områder.
  • Jordbunden skal være undersøgt og fundet egnet til nedsivning.
  • Afstand til højeste grundvandsspejl bør mindst være 2,5 m og aldrig under 1 m.
  • Vejledende afstande til skel, veje, bygninger, træer og skråninger skal overholdes.

Vordingborg Kommune vil som myndighed altid foretage en konkret vurdering af om spildevandet kan nedsives eller ej på den angivne lokalitet.