Spring til indhold

Tømningsordning

Vordingborg Kommune har i april 2008 vedtaget et kommunalt tømningsregulativ for bundfældningstanke, som beskriver regler, tømningsfrekvenser, adgangsforhold m.v. i forhold til tømning af bundfældningstanke. Alle helårsboliger og fritidshuse, som har private renseanlæg i form af septiktanke, trixtanke eller lignende bundfældningstanke er omfattet af den fælles kommunale tømningsordning. Ejendomme med tørklosetter eller samletanke er ikke omfattet af ordningen. Ejere af bundfældningstanke m.m. i Vordingborg kommune er forpligtet efter spildevandsbekendtgørelsen, til at tilmelde deres bundfældningstank til tømningsordningen.

Den daglige drift af tømningsordningen varetages af Vordingborg Forsyning.

Hvorfor skal bundfældningstanken tømmes ?

I bundfældningstanken tilbageholdes de lette stoffer - typisk fedt  og olie - som flydeslam i toppen af bundfældningstanken, mens de tunge stoffer synker til bunds som bundslam. Den resterende vandmængde løber ud af bundfældningstanken og videre til nedsivning, rensning eller udledning. Hvis bundfældningstanken ikke bliver tømt regelmæssigt, opstår der en ubalance, hvor der er for meget slam og næsten ingen vand. Dermed løber spildevandet urenset ud i dræn eller vandløb.

Hvor ofte skal bundfældningstanken tømmes ?

Bundfældningstanke tømmes mindst én gang årligt.

Tømning af bundfældningstanke
 • Helårsboliger med en bundfældningstank på mere end 1.300 l:  1 gang pr. år
 • Helårsboliger med en bundfældningstank på 800 til 1.300 l:  2 gange pr. år
 • Helårsboliger med en bundfældningstank på mindre end 800 l:  3 gange pr. år
 • Sommerhuse/fritidshuse med en bundfældningstank på mere end 800 l:  1 gang pr. år
 • Sommerhuse/fritidshuse med en bundfældningstank på mindre end 800 l:  2 gange pr. år

Tankstørrelsen er fastlagt på grundlag af oplysninger fra ejer eller efter kommunens eller dennes repræsentants opmåling på stedet i forbindelse med tilsyn.

Hvis der er behov for yderligere tømninger, skal grundejeren for egen regning selv rekvirere tømning.

Hvad skal grundejerne gøre ?

Der er en række forhold som skal være i orden, inden slamsugeren kan tømme en bundfældningstank.

Forhold der skal være i orden før tømning
 • Beplantning langs adgangsvejen skal være beskåret, således at til- og frakørsel kan ske uhindret.
 • Adgangsforholdene skal være sådan indrettet, at der er mulighed for at vende en lastbil ved ejendommen.
 • Husnummer skal være synligt fra vejen.
 • Bundfældningstank skal være beliggende i nærheden af og højst 60 m fra kørefast vej, hvorfra der skal være hensigtsmæssig adgang til tanken, således at oprensningen kan foregå uden særlig risiko for skade på beplantning, hegn mv.
 • Bundfældningstank skal være forsynet med udluftning.
 • Dæksler skal være frit tilgængelige, tætte og let aftagelige samt placeret i terrænniveau.
 • Dæksler må have en maksimal vægt på 50 kg. Ved nyanlæg og reparation skal der anvendes dæksel med vægt på max. 25 kg.

Illustration af kørebanebredde og minimumshøjde

Hvad koster det

Tømningsordningen skal økonomisk hvile i sig selv. Taksten fastsættes af kommunalbestyrelsen for et år ad gangen og kan ses på forsyningens hjemmeside.

Fritagelse fra tømningsordningen

Der gives som udgangspunkt ikke fritagelse fra tømningsordningen, da bundfældningstanken forsat fungerer uanset om ejendommen er beboet eller ej. Der kan dog i særlige tilfælde gives en midlertidig fritagelse fra tømningsordningen såfremt ejendommen/beboelsen fremstår ubeboelig. Kommunen afgør i disse tilfælde, om ejendommen er ubeboelig.