Spring til indhold

Plan for påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Vordingborg Kommune har prioriteret at gennemføre påbud om forbedret rensning af spildevand for ejendomme i det åbne land med afledning til Præstø Fjord enten direkte eller via dræn, vandløb m.m. Dernæst prioriteres renseklasseoplande, hvor ejendommene i det åbne land har afledning til søer eller fjorde (svarende til at der er krav om fosforfjernelse – renseklasse SOP og OP).

Den overordnede prioritering af rækkefølge for gennemførelse af forbedret rensning af spildevandet fra ejendomme i det åbne land frem mod 2030 ses i nedenstående.

Prioritet Renseklasseoplande Renseklasse Antal
ejendomme
Forventet
tidsplan
1 Alle oplande til Præstø
Fjord
OP og SOP - Afsluttes i 
2021/22
2 Øvre del af Mern Å
(P-Krav)
OP 21 2021-24
3 Stege Nor (P-krav) SOP og OP 153 2022-24
4 Målsatte søer på Østmøn (P-krav) OP 5 2022-24
5 Dybsø Fjord (P-krav) OP 15 2022-24
6 Nedre del af Mern Å SO og O 93 2023-26
7 De søndre vandløb på Sjælland SO, O og OP 112 2024-28
8 Øvrige renseklasseoplande SO og O 546 2025-2030

Den overordnede tidsplan er vejledende og vil løbende blive justeret med basis i erfaringerne fra registrering af afløbsforholdene på ejendommene indenfor renseklasseoplandene.

Hovedparten ejendommene, hvor spildevandsrensningen ikke overholder de angivne rensekrav defineret for renseklasseoplandene, må forvente at skulle etablere en lokal renseløsning.

Procedure ved forbedret rensning af spildevandet fra ejendomme i det åbne land

  • Indledende undersøgelsesfase.
  • Varsling af påbud.
  • Påbud om forbedret rensning af spildevandet.
  • Etablering af renseløsning.

I kapitel 4.8.1 ”Administration - Forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land” er angivet forudsætninger og procedure for påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land.

En række ejendomme med udledning til Stege Nor påtænkes spildevandskloakeret. Dette er beskrevet nærmere under kapitel 6.4.5 ”Private anlæg - Forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Plan for kloakering af ejendomme i det åbne land”.

Vordingborg Kommune og Vordingborg Forsyning vil endvidere løbende vurdere, om eventuelle ejendomme, hvor der skal ske en forbedret rensning af spildevandet, og som er placeret forholdsvis tæt på Vordingborg Forsynings eksisterende kloakanlæg, som alternativ til en lokal renseløsning kan tilbydes kloakering. Dette er beskrevet nærmere under kapitel 6.4.6 ”Private anlæg - Forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Plan for mulig kloakering af yderligere ejendomme i det åbne land”.

På tegning 2.3 og 2.4 kan ses de forventede tiltag indenfor renseklasseoplandene.