Spring til indhold

Det åbne land

Det åbne land er, i relation til spildevandsplaner, betegnelsen for områder udenfor kloakerede oplande. I Vordingborg Kommune er cirka 5.200 ejendomme i det åbne land ikke tilsluttet en kloak. Spildevandet fra ejendommene ledes typisk til en bundfældningstank med afløb til vandløb, sø eller nedsivningsanlæg.

Krav om forbedret rensning af spildevandet fra ukloakerede ejendomme

I en række søer og vandløb i kommunen er spildevand fra ukloakerede ejendomme en væsentlig årsag til, at vandkvalitetsmålsætningen ikke kan overholdes.

For at mindske forureningen af vandområderne vedtog Folketinget i 1997 en lov om forbedret rensning af spildevandet fra ejendomme på landet. Miljøstyrelsen har løbende fulgt op på denne lovgivning ved blandt andet i Vandplan 2009-2015 og Vandområdeplan 2015-2021 at udpege yderligere oplande, hvor overvågningsresultaterne har vist, at der er behov for en forbedret spildevandsrensning fra ejendommene i det åbne land, for at opnå målopfyldelse i de nedstrøms beliggende vandområder.

Den forbedrede rensning er udpeget og fastsat i vandområdeplanen, hvor hvert udpegede område er tildelt en renseklasse. Renseklassen afhænger af det vandområde, som spildevandet ledes til.

Renseklasser

 • Renseklasse SOP (Skærpede krav til reduktion af organisk stof og ammonium samt fosforfjernelse)
 • Renseklasse SO (Skærpede krav til reduktion af organisk stof og ammonium)
 • Renseklasse OP (Krav til reduktion af organisk stof samt fosforfjernelse)
 • Renseklasse O (Krav til reduktion af organisk stof)

I Vordingborg Kommune er der udpeget renseklasseoplande indenfor alle 4 typer.

Renseklasseoplandene udgør i Vordingborg Kommune et areal på ca. 273 km2, hvilket svarer til ca. 44 % af kommunens samlede areal.

Strategi og status for forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Vordingborg Kommune strategi for forbedret spildevandsrensning i det åbne land
I det åbne land skal alle ejendomme, som ikke opfylder gældende rensekrav, gennemføre forbedret rensning af spildevandet. Dette skal ske enten ved kloakering eller ved etablering af lokal renseløsning for forbedret rensning for den enkelte ejendom.

Vordingborg Kommune vil i perioden frem til 2030 undersøge spildevandsrensningen på ejendomme beliggende indenfor de i Vandområdeplanen udpegede renseklasseoplande samt påbyde forbedret rensning af spildevandet ved de ejendomme, som ikke overholder de i renseklasseoplandene fastsatte krav til rensning. Vordingborg Forsyning vil i samme periode kloakere en række ejendomme i renseklasseoplandet til Stege Nor.

Status
Der er samlet ca. 1.220 ejendomme indenfor renseklasseoplandene.

Vordingborg Kommune har igangsat proces med påbud om forbedret rensning i renseklasseoplandene med afledning til Præstø Fjord – markeret med blåt. Derudover er der 945 ejendomme i de renseklasseoplande, hvor forbedret rensning afventer – markeret med rødt.

Afløbsforholdene på de 945 ejendomme, der afventer fase om forbedret rensning, varierer fra rensning med minirenseanlæg, nedsivning, ingen afløb og afløb til samletanke.

Afløbsforholdene på ejendommene er fastlagt ud fra udtræk fra BBR (Bygnings- og Boligregisteret) i 2020.

De afløbsforhold, som forventes at overholde rensekrav i de pågældende renseklasseoplande, er angivet med grønt. Afløbsforhold, som forventes ikke at overholde rensekrav, er angivet med rødt. Afløbsforhold, hvor det ikke er entydigt afklaret, om rensekravene kan overholdes, er angivet med gult.

Oplysningerne fra Bygnings- og Boligregisteret kan i visse tilfælde være mangelfulde eller forkerte. Vordingborg Kommune registrerer/afklarer derfor som en del af processen om forbedret rensning afløbsforholdene på enkelte ejendomme.

Afløbsforholdene på de enkelte ejendomme kan ses på tegning 2.1 og 2.2.

Plan for påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Vordingborg Kommune har prioriteret at gennemføre påbud om forbedret rensning af spildevand for ejendomme i det åbne land med afledning til Præstø Fjord enten direkte eller via dræn, vandløb m.m. Dernæst prioriteres renseklasseoplande, hvor ejendommene i det åbne land har afledning til søer eller fjorde (svarende til at der er krav om fosforfjernelse – renseklasse SOP og OP).

Den overordnede prioritering af rækkefølge for gennemførelse af forbedret rensning af spildevandet fra ejendomme i det åbne land frem mod 2030 ses i nedenstående.

Prioritet Renseklasseoplande Renseklasse Antal
ejendomme
Forventet
tidsplan
1 Alle oplande til Præstø
Fjord
OP og SOP - Afsluttes i 
2021/22
2 Øvre del af Mern Å
(P-Krav)
OP 21 2021-24
3 Stege Nor (P-krav) SOP og OP 153 2022-24
4 Målsatte søer på Østmøn (P-krav) OP 5 2022-24
5 Dybsø Fjord (P-krav) OP 15 2022-24
6 Nedre del af Mern Å SO og O 93 2023-26
7 De søndre vandløb på Sjælland SO, O og OP 112 2024-28
8 Øvrige renseklasseoplande SO og O 546 2025-2030

Den overordnede tidsplan er vejledende og vil løbende blive justeret med basis i erfaringerne fra registrering af afløbsforholdene på ejendommene indenfor renseklasseoplandene.

Hovedparten ejendommene, hvor spildevandsrensningen ikke overholder de angivne rensekrav defineret for renseklasseoplandene, må forvente at skulle etablere en lokal renseløsning.

Procedure ved forbedret rensning af spildevandet fra ejendomme i det åbne land

 • Indledende undersøgelsesfase.
 • Varsling af påbud.
 • Påbud om forbedret rensning af spildevandet.
 • Etablering af renseløsning.

I kapitel 4.8.1 ”Administration - Forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land” er angivet forudsætninger og procedure for påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land.

En række ejendomme med udledning til Stege Nor påtænkes spildevandskloakeret. Dette er beskrevet nærmere under kapitel 6.4.5 ”Private anlæg - Forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Plan for kloakering af ejendomme i det åbne land”.

Vordingborg Kommune og Vordingborg Forsyning vil endvidere løbende vurdere, om eventuelle ejendomme, hvor der skal ske en forbedret rensning af spildevandet, og som er placeret forholdsvis tæt på Vordingborg Forsynings eksisterende kloakanlæg, som alternativ til en lokal renseløsning kan tilbydes kloakering. Dette er beskrevet nærmere under kapitel 6.4.6 ”Private anlæg - Forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Plan for mulig kloakering af yderligere ejendomme i det åbne land”.

På tegning 2.3 og 2.4 kan ses de forventede tiltag indenfor renseklasseoplandene.

Lokale rensemetoder

De steder, hvor der skal foretages en forbedret rensning af spildevandet, kan dette ske ved en af følgende renseløsninger – afhængig af renseklasse.

Rensemetode Renseklasse
SOP SO OP O
Minirenseanlæg x x x x
Samletank x x x x
Nedsivningsanlæg x x x x
Pileanlæg med og uden nedsivning x x x x
Sandfilter   x   x
Beplantet filteranlæg   x   x
Rodzoneanlæg       x

Lokal håndtering af spildevand kræver en tilladelse fra Vordingborg Kommune.

Minirenseanlæg
Minirenseanlæg fås i mange varianter til forskellige rensekrav og er i praksis små kopier af de større renseanlæg. Der findes en lang række af leverandører af minirenseanlæg.

Efter bundfældning sker der en biologisk rensning af det organiske materiale og evt. en fosforfjernelse ved kemisk fældning.

Samletanke
En samletank for husspildevand er en lukket beholder på typisk 10-15 m3, hvortil spildevand fra huset føres og opsamles. Samletanken tømmes regelmæssigt og spildevandet køres til et renseanlæg.

Nedsivningsanlæg
Et nedsivningsanlæg fungerer ved at lade forrenset spildevand sive gennem et fordelerlag og ned i jorden.Nedsivningsanlæg kan etableres i områder, hvor nedsivning kan ske uden risiko for forurening af vandboringer og grundvandet. Se endvidere kapitel 4.10 ”Administration - Administrationsforhold ved nedsivning”.Der er afstandskrav fra et nedsivningsanlæg til drikkevandsboringer og -brønde på 300 meter og 150 meter til markvandingsboringer. Efter konkret vurdering kan der dog dispenseres.Endelig skal jordbundsforholdene være egnet til nedsivning, og der er minimumskrav om afstanden til grundvandet. Disse forhold skal undersøges i hvert enkelt tilfælde.

Kommunen kan give tilladelse til nedsivning af spildevand, når en række krav er opfyldt.

Krav til etablering af nedsivningsanlæg

 • Afstandskrav til grundvand, vandindvindinger, vandløb m.m. er overholdt.
 • Der er udført undersøgelser, der viser, at jordbunden er egnet til nedsivning.
 • Nedsivningsanlægget udføres i henhold til gældende retningslinjer og vejledninger.

Pileanlæg
Et pileanlæg er opbygget som et bassin tilplantet med pil. Spildevandet bliver opsuget af piletræerne eller fordamper. Pileanlæg kan både etableres med tæt membranbund eller uden bund, så spildevandet også kan nedsives. Anlæg med fast bund udføres uden krav om afløb.

Pileanlæg kan endvidere etableres uden membranbund, hvorved spildevandet både kan nedsives og fordampes. Sådanne anlæg skal udføres efter regler om nedsivningsanlæg.

Kommunen kan give tilladelse til etablering af pileanlæg, når en række krav er opfyldt.

Krav til etablering af pileanlæg

 • Afstandskrav til vandindvindinger, vandløb m.m. er overholdt.
 • Pileanlægget udføres i henhold til gældende retningslinjer og vejledninger.
 • Hvis pileanlægget udføres uden membranbund skal krav gældende for nedsivningsanlæg overholdes (afstandskrav til grundvand, boringer, jordbundsundersøgelse etc.)

Biologisk sandfilteranlæg
Sandfiltre er i princippet opbygget som nedsivningsanlæg, hvor vandet renses ved at sive gennem et tykt lag sand med membran i bunden for opsamling af spildevandet i drænsystem. Det opsamlede vand ledes til recipienten. Biologiske sandfilteranlæg kan kun anvendes i oplande, hvor der ikke stilles krav til fosforfjernelse.

Beplantet filteranlæg
I et beplantet filteranlæg siver spildevandet lodret gennem et sandlag, hvori der er plantet tagrør. Vandet renses ved at sive gennem et filterlag med membran i bunden for opsamling af spildevandet i drænsystem. Spildevandets nedbrydelige dele omsættes af de mikroorganismer, der sidder på planterødderne og på sandkornene. Det opsamlede vand ledes til recipienten. Beplantede filteranlæg kan kun anvendes i oplande, hvor der ikke stilles krav til fosforfjernelse.

Rodzoneanlæg
Et rodzoneanlæg består af et beplantet bassin. I rodzonen sker der en omsætning af det organiske stof, og det rensede spildevand ledes til recipienten. Rodzoneanlæg kan kun anvendes i oplande, hvor der ikke stilles krav til fosfor- og ammoniumfjernelse.

Plan for kloakering af ejendomme i det åbne land

I Spildevandsplan 2013-2024 blev der planlagt kloakering af en række ejendomme/landsbyer i det åbne land. Kloakering af disse nye kloakoplande videreføres i Spildevandsplan 2021-2032. De er beskrevet nærmere i kapitel 5.3.5 ”Forsyningsanlæg – Kloaksystem - Videreførelse af kloakering af landsbyer og husklynger i det åbne land”.

Derudover har Vordingborg Kommune udpeget en række ejendomme langs Stege Nor som planlægges kloakeret. Kloakering af ejendommene påregnes igangsat i perioden 2022-2024. Se i øvrigt kapitel 5.3.6 ” Forsyningsanlæg – Kloaksystem – Kloakering af ejendomme i det åbne land”.

Ejendommene spildevandskloakeres og skal fortsat selv håndtere regnvand på egen grund.

Procedure ved kloakering i det åbne land

 • Udarbejdelse af tillæg til spildevandsplanen i nødvendigt omfang.
 • Udsendelse af orienteringsbrev til grundejere med information om kloakering.
 • Afklaring af spørgsmål og ønsker fra grundejere (blandt andet placering af pumpestation).
 • Etablering af forsyningsejet kloaksystem.
 • Påbud om tilslutning af spildevand fra ejendomme.
 • Tilslutning af spildevand fra ejendom.

Plan for mulig kloakering af yderligere ejendomme i det åbne land

Vordingborg Kommune og Vordingborg Forsyning påtænker i forbindelse med vurderingen af spildevandsrensningen på ejendomme indenfor renseklasseoplandene, løbende at vurdere muligheden for at kloakere nogen af ejendommene.

Dette omfatter specifikt de ejendomme indenfor renseklasseoplandene, som ligger tæt ved forsyningens eksisterende kloakledninger, mens ejendomme beliggende længere væk fra forsyningens kloakledninger må forventes at skulle etablere lokal renseløsning.

På tegning 2.3 og 2.4 er angivet ejendomme indenfor renseklasseoplandene, hvor kloakering kunne være en mulighed, og ejendomme hvor kloakering ikke er ønskeligt, og hvor der derfor alene vil blive påbudt en lokal renseløsning.

Procedure ved vurdering af mulig kloakering i det åbne land

 1. Vordingborg Kommune og Vordingborg Forsyning vurderer, om der er potentiale for at kloakere nogle af ejendommene indenfor et udpeget renseklasseopland.
 2. Hvis det vurderes, at der muligvis er potentiale for at kloakere nogen af ejendommene indenfor renseklasseoplandet, så orienteres og spørges de berørte grundejere herom.
 3. Endelig valg af løsning (kloakering eller lokal renseløsning) baseres på tilbagemeldinger fra de berørte grundejere samt kommunens og forsyningens nærmere vurdering heraf.
 4. Berørte grundejere orienteres.
 5. Eventuelt kloakeringsprojekt i det åbne land indarbejdes i et tillæg til spildevandsplanen.
 6. Kloakeringsprojekt eller påbud om forbedret rensning af spildevandet ved lokal renseløsning påbegyndes.

Fælles private spildevandsanlæg

I nogle af de områder/landsbyer, hvor der skal ske en forbedret spildevandsrensning fra ejendommene i det åbne land, kan der være en lokal interesse for at etablere et fælles spildevandsanlæg, drevet på privat basis.

Dette er beskrevet nærmere i kapitel 4.8.4 ”Administration - Forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Fælles private spildevandsanlæg”.